(Du er ikke pålogget) 
 

Hurtigladere - søknad om etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag

Tilskudd til utbygging av hurtigladere for elbil i Trøndelag

 

Trøndelag fylkeskommune tilbyr investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner som er forventet ikke å være lønnsomme uten støtte. Det er satt av fem millioner kroner til ordningen. Ordningen omfatter ikke etablering av ladepunkt til privat bruk, for eksempel i borettslag.

 

Hvem kan søke, og hva kan det søkes støtte til?

Søker

 1. er en aktør som ønsker å etablere offentlig tilgjengelig hurtiglader(e). Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.
 2. kan samarbeide med andre aktører, men én søker skal stå som hovedansvarlig.
 3. må ha tilstrekkelig finansiell styrke til å kunne gjennomføre utbyggingen og drifte ladestasjonen(e).

 

Et prosjekt

 1. er etablering av en hurtigladestasjon på et bestemt sted, etter spesifikasjon under.
 2. kan motta støtte også fra andre offentlige og private aktører.

Kostnadstak

Godkjente maksimalkostnader er 250 000 kr pr prosjekt med minimum 50 kW kapasitet og kr 350 000 pr prosjekt med minimum 100 KW kapasitet.

 

Driftskostnader støttes ikke og kan ikke inngå i støttegrunnlaget.

 

Krav til ladestasjonene

Plassering

Støtteordningen retter seg mot distriktet. Som minimumskrav gjelder at prosjektet ikke skal ligge langs E6 eller E14 og minst 20 km fra eksisterende hurtiglader i hht det som på søketidspunktet ligger på NOBIL. Avstand regnes langs offentlig, helårsåpen vei. Se kart over ladere i Trøndelag pr mars 2020 her. (Slå på tegnforklaring oppe i høyre hjørne). Unntak for krav om plassering gjelder for prosjekt ved spesifiserte fylkeskommunale anlegg.

 

Tekniske krav

Støtten gis til etablering av hurtiglader som tilbyr ladekontakt for AC Type 2 med minimum 22 KW effekt og DC CHAdeMO og DC Combo med minimum 50 KW effekt. Det tillates effektdeling mellom ladekontaktene, men det skal kunne foregå lading fra minst to kontakter samtidig. Ladekontaktene kan plasseres samlet eller i flere ladere på ladestedet.

Ladere må kunne benyttes under de klimatiske forhold som normalt forekommer der de installeres. Det skal være tilstrekkelig belysning og værbeskyttelse rundt laderen til at tilkopling skal kunne foregå tørt og trygt.

Alle laderne skal kobles opp med sanntidsrapportering mot databasen for ladepunkt i Norge (NOBIL) fra det tidspunkt ladepunktet blir satt i drift.

 

Betalingsløsning

Laderne skal være tilrettelagt for brukerbetaling fra det tidspunkt ladestasjonen settes i drift. Det skal etableres såkalt «drop-in» løsning som sikrer alle tilgang til lading, uavhengig av evt. etablert avtaleforhold med operatør. Man skal kunne betale for «drop-in lading» med allment tilgjengelige betalingsmidler, som kontant, bankkort eller mobiltelefon. Løsningene skal være tilgjengelige også for utenlandske kort eller telefonabonnenter. Ved bruk av mobiltelefon som betalingsløsning skal operatør vurdere risikoreduserende tiltak knyttet til bortfall av mobilnett.

 

Krav til driftsperiode og tilgjengelighet/oppetid

Hurtigladerne som etableres med støtte fra oss skal driftes i samsvar med programkriteriene i minst fem år etter driftsstart. Dersom avvikling skjer før denne tiden, eller de ikke driftes som forutsatt, kan Trøndelag fylkeskommune kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.

Ladestasjonene kal være ferdig utbygd og i drift innen 18 måneder etter vedtak om støtte fra oss. Forsinket driftsstart kan medføre tilbaketrekking av støtte. Tilfredsstillende driftskvalitet er et krav, og laderne skal ha minst 97 prosent tilgjengelighet/oppetid.

 

Prioritering av støtten

Den/de søkerne som tilfredsstiller utlysningens krav og søker om det laveste tilskuddsbeløpet til en prosjektpakke eller et enkeltprosjekt vil bli høyt prioritert (utgjør 60 % av vurderingen). Distriktsprofilen er viktig å sikre for oss, og den totale utbyggingsstrukturen som støttes tillegges derfor også vekt (utgjør 40 % av vurderingen).

Dersom det er begrenset konkurranse om midlene, kan Trøndelag fylkeskommune velge å gå i dialog med søkere for å gjennomføre en kvalifisert vurdering av støttebehovet, eller velge ikke å dele ut støtte.

 

Kommunale innspill og lokal støtte

Vi har gjort en henvendelse til kommunene i Trøndelag for å få deres forslag til plassering av hurtigladere i sin kommune. Vi spurte også om det finnes lokal støtte til etableringen, enten finansiell støtte eller i realverdier som strømtilførsel, opparbeida grunn. Det er laget en enkel oppsummering av kommunenes innspill, som følger vedlagt. På forespørsel kan hele kommunens innspill oversendes. Oversikten er laget høsten 2019 og er omtrentlige og ikke verifisert, og det kan forekomme feil. Før bruk må derfor opplysningene kontrolleres. Det er opp til søker å vurdere om det er opplysninger de ønsker å gå videre med, og man må da avklare nærmere med kommunen og andre, og gjøre nødvendige avtaler. Vi ser positivt på lokal medfinansiering og annen lokal støtte til prosjektene, slik at vi samlet sett får flest mulig ladepunkt for de tilgjengelige midlene.

 

Kontaktperson:

Spørsmål knyttet til programutlysningen sendes postmottak@trondelagfylke.no med kopi til vår saksbehandler Rune Hedegart på runhe@trondelagfylke.no.

  

Innsending av søknad

Søknad om støtte sendes inn via www.regionalforvaltning.no (RF13.50).

 

Registrer deg som søker (dersom du ikke allerede har en søkerrolle i RF13.50) start Ny søknad, og søk opp støtteordningen Hurtigladere - søknad om etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag.

 

Krav til søknaden

 • Investeringskostnader; spesifiseres i følgende kostnadsposter pr prosjekt:
  • Prosjektering.
  • Kjøp og montering av utstyr til ladepunkt, inklusive kommunikasjons- og betalingsløsninger.
  • Kabelfremføring og oppgradering eller etablering av nødvendig transformator (inkl. anleggsbidrag).
  • Fundamentering, skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot påkjørsel, vann og vind.
  • Prosjektoppfølging/byggeledelse.
 • Finansieringsplan.
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen