(Du er ikke pålogget) 
 

Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring for bedrifter i Viken med mer enn 25 årsverk

Større bedrifter i Viken kan få mer til kompetanseheving av ansatte - nye midler lyses ut nå.

Se nyhetssak på Viken fylkeskommunes nettside med videre link til utlysningstekst, retningslinjer og QA liste.

Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og større omstilling av både bedriften og de ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Hvem kan søke

Bedrifter med mer enn 25 årsverk som er i en krevende situasjon på grunn av koronautbruddet kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring. Bedriften må være påvirket av koronakrisen og de tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning nasjonalt og internasjonalt. For å møte denne situasjonen er det nødvendig at bedriften gjennomfører en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften.  

Alle felter i søknadsskjema  fylles ut og søknaden skal inneholde følgende:

 • bakgrunn for søknaden og den omstillingssituasjonen bedriften er i som gjør at dere kan søke disse midlene (ref formål og retningslinjer)
 • beskrivelse av bedriften med bransje, antall ansatte/årsverk og omsetning de siste to år (2018 og 2019)
 • kompetansekartlegging og behovsanalyse 
 • beskrivelse av opplæringen som skal gjennomføres
 • omfang og organisering av opplæringen
 • samarbeidspartner (ekstern leverandør)
 • mottatt offentlig støtte de 3 siste årene (bagatellmessig støtte)
 • aktivitetsbasert kostnads- og finansieringsbudsjett (med egenfinansiering)
 • tidsplan for prosjektet

 

Søknadsvurdering/prioritering

 • Prosjektene som best tilfredsstiller kriteriene blir prioritert ved tildeling
 • Søknader vurderes forløpende
 • Fylkesråd for næring og tannhelse beslutter tildeling av støtte
 • Det vises til retningslinjene for mer detaljerte vurderingskriterier (link til retningslinjene)

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen