(Du er ikke pålogget) 
 

TEST - Støtteordning til intern opplæring i NIK

Støtteordning til opplæring i 13.50 for NIK.

Skal ikke benyttes til annet enn opplæring!

Støtteordningen er som følger:

Tilskuddsordning for regional utvikling i VTfk    

Vestfold ogTelemark fylkeskommune lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram næringsutvikling 2020.

Målgruppene
Målgruppene for prosjektmidlene er private og offentlige utviklingsaktører i Telemark, og midlene som knyttes til handlingsprogrammet kan benyttes til finansiering av prosjekter som legger til rette for næringsutvikling i fylket.
Søknader og skisser sendes inn via internettportalen www.regionalforvaltning.no

Søknadsprosess og kriterier/retningslinjer

knadsfrist:

1. august (kl. 23.59)

Med forbehold om endring

Prosjektvarighet

Det kan gis prosjektstøtte i inntil 5 år*

*Forutsatt at fremtidige bevilgninger over fylkeskommunens budsjett opprettholdes

Støtteandel

Vestfold og Telemark fylkeskommune kan gi prosjektstøtte på inntil 50% av søknadens kostnadsbeløp på vilkår av at samlet støtteintensitet fra offentlige aktører ikke oversitiger 50% av prosjektets beregnede kostnader.

Rapportering

Det skal rapporteres resultat og effekt av prosjektet før sluttutbetaling.

Rapporteringen skal følge kravene i tildelingsbrevet.

Det skal legges ved etterprøvbar dokumentasjon på utgifter og tidsbruk. Revisorbekreftet rapport skal inneholde informasjon om hvordan støtten er brukt. I revisors rapport skal det fremgå:

 • Er midlene brukt i henhold til knaden?
 • Hva støtten er brukt til?
 • Hva egeninnsatsen består av og omfanget av den?

Ikke

støtteberettiget

 • Prosjekt som ikke oppfyller de formelle kravene satt i tilskuddsordning for Tilskuddsordning for regional utvikling i VTfk .
 • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovlagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 • Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
 • Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovlagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

 


 


 

 

 

Kriterier / retningslinjer søknaden blir vurdert ut ifra

Hovedmål 1: Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

Hovedmål 2: Omstillingsdyktige regioner

 

Krav til knad

 • knaden skal re i tråd med de formelle kravene i utlysningen.
 • knaden skal inneholde all informasjon som skal til for å vurdere den opp mot utlysningens krav, samt gjeldende regler og forskrifter.
 • knaden skal være tydelig på forventede resultat og effekter.
 • Det skal gå fram av søknaden hvilke effekter prosjektet skal oppnå innenfor prosjektperioden, samt ut over prosjektperioden.
 • knaden skal være tydelig på hvordan resultat og effekt skal vurderes.
 • Prosjektets resultat og effekter skal være etterprøvbare.
 • Prosjektet skal ikke re igangsatt før vedtak om tilskudd er gitt.
 • ker skal rapportere etter de krav som stilles i tildelingsbrevet.
 • Egeninnsatsen skal bestå av minst 25% egenkapital.

Tilskuddsmidlene skal bidra til å inkludere tilflyttere, styrke sårbare næringsmiljøer og styrke kommunenes evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak. Innsatsen skal styrke den regionale balansen i fylket.

Tilskuddsmidler som tildeles gjennom kommunale og regionale næringsfond skal utvikle og legge til rette for lokalt næringsliv.

Tilskuddsmidlene skal mobilisere til samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljø og bedre koblinger mellom bedrifter og relevante utdanningsmiljøer for å møte næringslivets behov for kunnskap og relevant arbeidskraft.

 


 

 

 

Om knaden må vurderes opp mot det alminnelige gruppeunntaket (GBER) må ker fylle ut del 1 av følgebrev til notifisering av tilsagnet. Dette betyr å gi en kort skriftlig redegjørelse engelsk for prosjektet, fakta og hva tilskuddet skal gå til.

Behandlingstid

Er det et problem bør du helle vurdere å skaffe midler gjennom flaskepant.

knader legges fram til politisk behandling i hovedutvalg for næringsutvikling sitt møte 25. september 2020.

Formelt tilsagns- eller avslagsbrev kan forventes innen to uker etter at protokoll foreligger.

*Forutsatt at fremtidige bevilgninger igjennom fylkeskommunens budsjett opprettholdes

Kontaktinformasjon

Ola Dunk

Altmuligmann/potet

Kompetanseutvikling og inkludering

Næring, innovasjon og kompetanse

Mobil:Ja

Epost: Tror det

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen