(Du er ikke pålogget) 
 

Flerårig rammetilskudd kulturfestivaler og større kulturarrangement

Liggende logo for bruk på skjerm - Klikk for stort bilde

 

 Innlandet fylkeskommune inviterer arrangører av kulturfestivaler og større kulturarrangement til å søke om flerårig (kun 3-årig) rammetilskudd for perioden f.o.m. 2021 t.o.m. 2023. Ordningen lyses ut hvert tredje år. Arrangører som ikke tas inn i ordningen, kan søke om ettårig tilskudd gjennom å søke utviklingsmidler (se Innlandet fylkeskommunes hjemmeside for informasjon).

Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Festivalene og kulturarrangørene skal sammen med Innlandet fylkeskommune bidra til å nå vedtatte kulturpolitiske mål.

Søknadsbehandling

Alle kvalifiserte arrangement kan ikke forvente å få støtte. Søknadene vil bli vurdert ut fra
følgende kriterier:

 • Kunstnerisk/kulturfaglig profil.
 • Arrangementets betydning i regionen.
 • Program for barn og unge.
 • Opplegg for planlegging, administrasjon og styring, herunder økonomistyring.
 • Strategiplan (som forventes å være oppdatert og i bruk).
 • Forankring i lokalmiljøet, særlig oppslutningen fra frivillige.
 • Arrangementets betydning for utøvere i og fra fylket – både som arena og inspirasjon.
 • Sikkerhet og stabilitet i driftsfinansieringen.
 • Arrangørens strategi for klima- og miljøutfordringer i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangement, herunder transport.

Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. Det skal være plass for festivaler både med et bredt og smalt nedslagsfelt, festivaler med internasjonalt perspektiv og festivaler som primært presenterer tradisjonskultur. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert.

Avgrensninger

 • Festivaler, større kulturarrangement og institusjoner som mottar kulturtilskudd fra Innlandet fylkeskommune har ikke anledning til å ta ut utbytte. Aktører som går med overskudd på sine arrangementer, forventes å oppgi i rapportering og/eller strategiplan hvordan overskuddet er tenkt forvaltet eller investert.
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne stønadsordningen.
 • Nyoppstartede festivaler eller arrangement prioriteres ikke for flerårig tilskuddsavtale.

Rapportering

 • Aktører som mottar tilskudd skal rapportere gjennom årsregnskap og årsmelding.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.
 • Aktører som får flerårige avtaler blir invitert til dialog- og statusmøter.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen