(Du er ikke pålogget) 
 

Kommmunalt næringsfond - Rennebu kommune

Formål
Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderninseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Hvordan søke støtte?

 Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader

En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Rennebu kommune via hjemmesiden til www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra næringsfond. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra tiltakspakke 3 må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger.

Vurdering av søknader

Rennebu kommune ønsker en rask og smidig behandling av søknadene, det er derfor løpende søknadsfrist så lenge vi har midler eller frem til 31.12.2020. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. NB! Grunnlaget for egeninnsats i prosjektet må gjøres rede for, med timessats og antall timer.

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Kontaktpersoner:

Marit Bjerkås,
Kultur- og næringskoordinator Rennebu kommune 
Tlf 97133742 
E-post: marit.bjerkas@rennebu.kommune.no

Bent Ove Hyldmo
Økonomisjef
Tlf 72428116
E-post: bent.ove.hyldmo@rennebu.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen