(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond - Folldal kommune (covid-19)

Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19 - Folldal kommune

I forbindelse med behov for økt sysselsetting som følge av COVID-19 utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

Ordningen faller inn under Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Målgrupper for tildelingen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Hvordan søke støtte?

Registrer bedriften som søker og opprett søknad på regionalforvaltning.no. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

1.     i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale
2.     i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
3.     hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. 
Midlene kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som bagatellmessig støtte. Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis.  Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no.

Videre vil det være søknadsfrist 20 dager før hvert formannskapsmøte. Dette gjelder også søknader til ordinært næringsfond.

Tildelingskriterier, krav til søknad mm ligger under denne linken; Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet - Lovdata

Ta gjerne kontakt før søknaden sendes. 

 

Kontaktperson

Torill Tjeldnes

kommunedirektør

Mob 90557118

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen