(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Oppdal

Oppdatering 2021

Restmidler fra 2020 lyses ut på nytt med søknadsfrist 14.05.2021.

Om kommunalt næringsfond 2020

Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderninseringsdepartementet, og midlene er fordelt av Trøndelag fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet har meldt inn ordningen med kommunale næringsfond under det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier, eller etter reglene for bagatellmessig støtte.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Oppdal kommune har fått tilført kr 1 693 192, og kommunen oppfordrer bedrifter og andre næringsaktører om å søke så snart som mulig.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Kriterier for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader og må være i tråd med regelverket om offentlig støtte. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

Hvordan søke støtte?

En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Oppdal kommune via www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra kommunalt næringsfond 2020. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i Trøndelag.

Trenger du hjelp med å søke ta kontakt med Nasjonalparken Næringshage, e-post: post@nasjonalparkhagen.no.

Vurdering og behandling av søknader

Søknader blir vurdert etter Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen