(Du er ikke pålogget) 
 

Namsos Kommune Cov19-fond - fylkeskommunale midler

De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Namsos.  Dette vil å hovedsak være aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av Corona-epidemien. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker og serveringsbransjen.

 

Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører. Det bør legges vekt på at prosjektene skal sikre bolyst, attraktivitet og utvikling i hele Namsos kommune. Støtte bør ikke gis til tiltak som er konkurransevridende. 

 

følgende kriterier skal gjelde:

 • Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene.
 • Krisefondet skal støtte tiltak i små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. Corona-krisen.
 • Støtte bedrifter som jobber med å opprettholde driften.
 • Fokus på tiltak for salg og omsetning
 • Samarbeid med andre bedrifter vektlegges
 • Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer prioriteres
 • Kreative tiltak vektlegges

 

 • fondet skal forvaltes mest mulig i samsvar med retningslinjene i statens «kompensasjonsordning». Dette innebærer flg:
  • Foretaket bør ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning
  • Det bør settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5 000 kroner ikke utbetales
  • Som unngåelige, faste kostnader bør regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som kan føres under postene:
   • Leie av lokale
   • Lys og varme
   • Renovasjon, vann og avløp
   • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
   • Regnskap, revisjon og rådgivning
   • Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.
   • Forsikring og avgifter på transportmidler
   • Forsikringspremier
   • Netto rentekostnader
  • Søkeren har selv ansvar for at opplysningene som oppgis om foretaket er riktige.
  • Søkere må levere attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020.
  • Det vil bli kontroll i ettertid med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel.
  • Søkere som mottar kompensasjon oppfordres til å utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus.
  • Ordningen bør gjelde for mars, april og mai.
  • Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser er inkludert i ordningen, men kun for den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. Det bør også være et krav om at de er registret i foretaksregisteret.

det gis muligheter for en tilpasning slit at bedrifter som faller utenfor statens ordning, kan komme innunder «krisefondet».  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen