(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19 Næringsfond - Øyer kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

RETNINGSLINJER FOR COVID-19 NÆRINGSFOND I ØYER KOMMUNE

Øyer kommune har fått tildelt kr. 2.076.215,- i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. I første tildeling den 12. oktober ble det bevilget kr. 1.790.000,- til 10 virksomheter. Det er derfor kr. 286.215,- disponibelt i 2. søknadsrunde. 

 Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i Øyer kommune.  
Formannskapet er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren. Søknadene behandles fortløpende.

Midler fra fondet kan brukes til ordinær drift til lokale bedrifter som ikke har mottatt lignende støtte fra «kompensasjonsordningen», men der Covid-19 har ført til redusert drift og økt arbeidsledighet.

Følgende tiltak prioriteres

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser 
  • samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes.

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. I tilfeller hvor det gis støtte til ordinær drift, gjelder samme regler for omsetningssvikt som for den statlige kompensasjonsordningen (20% i mars og 30% i april og mai). 

Maksimalt tilskudd:

Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 500.000,- til enkeltprosjekter.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  Midlene skal gå til de som har et reelt behov. Behovet skal dokumenters i søknaden og midlene tildelt på feilaktig grunnlag skal tilbakebetales.

Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tidsfrister

Søknadsfrist er 15. november 2020. Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på inntil 8 mnd. Kommunedirektør har fullmakt til å avgjøre søknader om forlenget frist for gjennomføring av søknader som er innvilget av formannskapet.

Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no  Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en måned.

Ikke støtteverdige tiltak

  • Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering.
  • Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet.
  • Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter.
  • Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier.
  • Næringsfondet skal ikke brukes til avslutta prosjekter.

En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som bagatellmessig støtte. Det er bedriftens ansvar å sørge for at denne grensen ikke overstiges. Eventuell overskrides kan medføre krav om tilbakebetaling.


Øyer kommune, den 15.10.20

Ådne Bakke
Kommunedirektør

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen