(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært næringsfond Rødøy kommune

Det lyses ut ekstraordinært næringsfond som en del av regjeringens krisepakke i forbindelse med covid-19-pandemien.

Bedrifter og næringsaktører kan søke om støtte til prosjekter som gir økt økonomisk aktivitet, verdiskaping og arbeidsplasser.

Forbehold: Saken er ikke behandlet i kommunestyret, og midler kan ikke utbetales før saken eventuelt godkjennes der. Det åpnes likevel for å sende inn søknader fra 3. august.

Formål

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 

Hvem kan søke, og om hva?

Målgruppen (søker) er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges.

Hva vektlegges?

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Øvrige vilkår

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Tilskuddet gis etter regler for offentlig støtte.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med kommunen på tlf: 75 09 80 00 eller postmottak@rodoy.kommune.no.

 

Se forskriften som gjelder for midlene på lovdata.no ved å trykke her.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen