(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 – UTLYSNING!

Nord-Fron kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Formannskapet er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren.

Ordningen faller ellers inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Vurdering

Ekstraordinære midler vurderes etter vedtekter for kommunalt næringsfond med spesielt vekt på:

  1. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet
  3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Midlene kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader.

Jordbruksbasert næring kan også søke

Samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes, også samarbeid utover kommunen.

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. I dette spesielle tilfelle skal det aldri overstige 75 prosent.
EØS-avtalens regler for offentlig støtte legges også til grunn.

Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i www.regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  Midlene skal gå til de som har et reelt behov. Behovet skal dokumenteres i søknaden og midlene tildelt på feilaktig grunnlag skal tilbakebetales.

Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen som post. Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en måned.

Det kan søkes fortløpende på gjenstående.

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse.

Utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen