(Du er ikke pålogget) 
 

Krisefond for næringslivet i Trondheim kommune (Covid 19)

Opprett ny søknad på støtteordning

Krisefond for næringslivet i Trondheim kommune 


Trondheim kommune har opprettet et næringsfond på 12,1 MNOK. Midlene er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av krisepakken til næringslivet, fase 3. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.  Midlene skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronakrisen. Pengene utbetales som en kontantstøtte, og skal komme næringslivet til gode så fort som mulig. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift.

 

I vurdering av søknaden legges det vekt på å bistå bedrifter som er rammet av koronakrisen.

 

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddetHva kan støttes? 

Direkte og dokumenterbare utgifter, tilrettelegging og tap som er oppstått på grunn av koronakrisen samt innovative og kreative tiltak, samarbeidstiltak mellom bedrifter og privat-offentlig samarbeid. Tilskuddet kan ikke overlappe statens kompensasjonsordning eller andre offentlige støtteordninger. 

 

Tilskuddsramme

Total ramme for Trondheim kommune er 12,1 mill kr. 1 mill av dette er bevilget til store arrangement. Søknadsfrist settes til 1. oktober. Dersom midlene ikke er brukt opp etter første søknadsfrist, settes det opp ny frist som kunngjøres på Trondheim kommunes hjemmesider. 

Fondet fordeles på følgende måte: 

  •  3,1 mill kr til tilrettelegging. Maks støttebeløp kr 500 000,- 
  •  8 mill kr til bedriftsutvikling. Maks støttebeløp pr bedrift er kr 200 000,- 

Krav til søknad

Bedriften/organisasjonen må dokumentere at bedriften har hatt betydelig inntektssvikt eller økte kostnader som følge av koronakrisen. Initiativ og tiltak for å opprettholde driften i en krevende periode må synliggjøres. Krisefondet dekker ikke støtte til investering i utstyr eller driftsmidler. 

 

Alle søknader skal fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no

Samlet tilskudd fra krisefondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av dokumenterte utgifter/kapitalbehovet, og det skal aldri overstige 75 prosent. Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.Spørsmål omkring ordningen? 

Kontakt Kari Mette Elden, mob 92219777, mail: kari.mette.elden@trondheim.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen