(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond for Østre Toten kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Formålet med støtteordningen:

Covid -19 utbruddet har ført til økt arbeidsledighet, og kommunene er som følge av det tildelt ekstramidler som skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i den enkelte kommune. 

Hvem kan søke?

·         Bedrifter med forretningsvirksomhet i Østre Toten kommune kan søke.

·         Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i økonomisk vansker.

Vurdering av søknader:
Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges i vurdering av søknader. Støtten kan gå til prosjekter som vil gi positive effekter for bedriften. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på at bedriften kan dokumentere/vise:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også gi positiv ringvirkning for andre
  •  I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall
  •  Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte.»

Hvordan søke?

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Søknader behandles fortløpende, siste frist for innsending av søknad er 1.desember, 2020.

Utbetaling og rapportering:

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Midlene skal som hovedregel benyttes innen ett år. Sluttrapport skal være godkjent før sluttutbetaling.

Før du søker:

Vi anbefaler at de som ønsker å søke tar kontakt med næringsrådgiver før søknad sendes.

Kontaktpersoner:
Stine Røen
Tlf.: 41432678

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen