(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 COVID-19 - Porsanger kommune

Kommunalt næringsfond Covid-19 - Porsanger kommune.

I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov.

Porsanger kommune er tildelt en ramme på 1,7 millioner kroner for 2020Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 Hvem kan søke om støtte?

Det gis som hovedregel støtte direkte til bedrifter med organisasjonsnummer i søkerkommunen.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

 

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no

Registrer bedriften som søker og opprett søknad.

Frist for å søke om tilskudd er 1. november 2020.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1. I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre

  2. I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.

  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen