(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Bergen kommune

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni.

Bergen kommune er i 2020 tildelt kr.12 601 665 kroner fra ordningen. Prosjektet det søkes om støtte til må fremme næringsutvikling i tråd med de strategier og mål som er lagt i Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 med tilhørende tiltaksplan og gjeldende Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen

Bruk Bergen kommunes tilskuddsportal for å søke: 

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/6270  

Eksempler på tiltak (ikke utfyllende) kan være:

  • Kompetanseutvikling for nettverk, næringsklynger eller andre relevante grupperinger
  • Tiltak som stimulerer til innovasjon og gründerskap
  • Arrangement, seminarer, kurs m.m. som fremmer næringsutvikling og innovasjon og entreprenørskap
  • Nettverks- og klyngeetablering og klynge-til-klynge samarbeid
  • Kartlegging og utredninger for fremtidig kompetansebehov (FoU) i samarbeid med næringslivet
Kriterier for tildeling

Målgruppe – hvem kan søke
Støtte kan gis til næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.

Det understrekes at Bergen kommune vil prioritere søknader som kommer flere bedrifter og større deler av en bransje til gode, og tiltak som ikke bidrar til uheldig konkurransevridning.

Søknadsfrist
Innkomne søknader behandles fortløpende. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler. Prosjektet bør normalt ha oppstart minst en måned etter innsendt søknad.

Behandlingstid
Det må beregnes inntil en måneds behandlingstid. Søker vil motta foreløpig svar dersom forventet behandlingstid vil være lenger enn dette.

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19 utbruddet.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  4. Prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Søknaden med vedlegg må inneholde alle nødvendige opplysninger. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Både inntekter og utgifter må synliggjøres i budsjettet. Om det søkes tilskudd fra andre ordninger må dette opplyses om i søknaden.

Om tilskuddet inneholder støtte til arrangementsutvikling, kan det søkes om tilskudd til klimatiltak ved arrangementer og festivaler (frist 1.okt).

Rapportering
Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som blir lagt til grunn for eventuelt senere bevilgninger. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført, skal det likevel leveres rapport i tilskuddsportalen. Ny søknad behandles ikke før rapport for tidligere tildelinger er levert.

Tilskuddsmottakere som i løpet av et kalenderår samlet mottar 200 000 kroner eller mer fra Bergen kommune, vil i løpet av høsten få tilsendt et rapportskjema der regnskapstall fra foregående år må oppgis innen en nærmere angitt frist.

Saksbehandlingsprosedyre
Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Klagemulighet
Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Synliggjøring
Ved kommunikasjon og promotering av prosjektet skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette må kunne fremlegges ved forespørsel.

Endring og krav om tilbakebetaling
Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden og skal primært starte opp i gjeldende søknadsår. Vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning så snart som mulig. Manglende godkjenning kan medføre krav om tilbakebetaling av deler av, eller hele tilskuddet. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen