(Du er ikke pålogget) 
 

Rollag Kommune - Kommunalt Næringsfond COVID-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond – tiltak mot COVID-19 effekten i næringslivet

Som en del av krisepakke fase 3 og for å motvirke effektene av Koronatiltak, har Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget 61,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i Viken.

 Rollag Kommune har fått tildelt 1,9 millioner kr av disse midlene som skal tildeles gode utviklingsprosjekter i bedrifter i kommunen.

 

Hvem kan søke?

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke om tilskudd fra ordninger. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

 Søker må ha næringsfokus i Rollag og vise til mål om sysselsettingseffekt i kommunen som følge av prosjektet det søkes tilskudd til.

 

Hva kan få støtte?

Det kan søkes støtte om maks 50% av totalkostnaden til prosjektet. Totalkostnaden inkludere egeninnsats (maks 25%) og egne midler.

Tildelingen av tilskuddsmidler skjer etter søknad på Regionalforvaltning.no og etter en vurdering i forhold til hvordan eventuelle prosjekter opprettholder krav og føringer som er lagt til tilskuddsordningen.

 Midlene skal tildeles tiltak og prosjekter som er i tråd med omstillingsarbeidet i Rollag. Omstillingsprogrammets hovedsatsninger vil bli prioritert:

 1. Styrking og vekst i enkeltbedrifter;
 2. Samarbeide og gjøre ting på nye måter for å møte framtidens konkurransesituasjon;
 3. Identifisere og videreutvikle ettermarkedet på fjellet;
 4. Utvikle attraktivitet og Rollag kommune som opplevelsesarena; og
 5. Næringsvennlig kommune.

 

Bedriftsrettede tilskudd gis til virksomheter/gründere som er innrettet på økonomisk lønnsom drift og som gir varig sysselsetting.

 Formålet er at bruken av tilskuddsmidler skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt (iverksetting av tiltak).

 Utvikling av konkurransedyktige og fremtidsorienterte arbeidsplasser som også er attraktive også for unge voksne prioriteres.

 Det vil legges særlig vekt på:

 1. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
 2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
 3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 4. bidrag til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.

 

Se kriterien som legges til grunn her:

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet

og

Omstillingsplanen for Rollag2020

 

Hvordan søker man?

 Søknad sendes inn på Regionalforvaltning.no i henhold til skjema.

 PLP-metodikken skal benyttes i alle prosjektene. Se omstillingsplanen for mer informasjon: https://rollag2020.no/wp-content/uploads/2018/06/171010-omstillingsplan-2018-2020.pdf

 Det vil styrke søknaden hvis det spesifiserer enten hvordan prosjektet skal redusere negative konsekvenser av COVID-19 eller gjøre bedriften(e) mer robust til å takle COVID-19 eller lignende situasjoner i fremtiden.

 Det anbefales å ha vært i dialog med leder for omstillingsprogrammet eller bedriftsutvikler i forkant. Se under for kontaktinformasjon.

 

For øvrig gjør vi oppmerksom på følgende (retningslinjer / lover / regelverk):

 • EØS’ regelverk om statsstøtte (regjeringen.no)
 • Lov om offentlige anskaffelser (Lovdata)
 • Offentlighetsloven (Lovdata)
 • Forvaltningsloven (Lovdata)
 • Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond
 • Omstillingsplanen i Rollag

 

For mer informasjon om omstillingsarbeidet, se omstillingsplanen: https://rollag2020.no/wp-content/uploads/2018/06/171010-omstillingsplan-2018-2020.pdf

Ta gjerne kontakt om du sitter med tanker om et utviklingsprosjekt, eller har spørsmål!

 

Offentlighet / Utbetaling / Rapportering

Alle søknader til kommunen er tilgjengelig for offentlig innsyn i henhold til offentlighetsloven.

Tilskuddsmidler betales ut i etterkant av at prosjektet er ferdig med forbehold om at kriteriene for tilsagn er overholdt i henhold til tilsagnsbrevet.

Rapportering fra prosjektet må gjøres igjennom www.regionalforvaltning.no

 

Kontaktinformasjon:

Leder for omstillingsprogrammet: Espen Berg – espen.berg[at]rollag.kommune.no, tlf 401 20 797

Bedriftsutvikler: Tor Norbye – tn[at]interforum.no, tlf 920 46 193

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen