(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært næringsfond Covid-19, Andøy Kommune

Korona-krisepakken er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartement og fordelt fra Nordland fylkeskommune. Den ekstraordinære støtten skal hjelpe kommunen med å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Andøy kommune har fått tildelt totalt 1,5 millioner kroner som skal fordeles til lokale tiltak.

 

Hvem kan søke

Ordningen er et bedriftsrettet tiltak for bedrifter i reiselivet, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Aktører i Andøy kommune med konkrete prosjekter, både bedriftsrettede tiltak og utviklingsprosjekter.

Det er en forutsetning at søker er bosatt og folkeregistrert i Andøy kommune, og at virksomheten er registrert (evt. selskap under stiftelse) med organisasjonsnummer og forretningsadresse i Andøy kommune.

 

Hva kan støttes og hva kan ikke støttes?

Direkte og dokumenterbare utgifter, tilrettelegging og tap som er oppstått på grunn av koronakrisen samt innovative og kreative tiltak, samarbeidstiltak mellom bedrifter og privat-offentlig samarbeid. Du må synliggjøre initiativ og tiltak for å opprettholde driften i en krevende periode. Midlene kan for eksempel dekke lønn til ansatte og betalbare utgifter i slike prosjekter.

Midlene skal ikke gå til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører, eller støtte til investering i utstyr eller driftsmidler.

Tilskuddet kan ikke overlappe statens kompensasjonsordning eller andre offentlige støtteordninger. 

 

Kriterier for vurdering

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale    utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å  motvirke negative virkninger av korona-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Hva skal søknaden inneholde

Beskrivelse av tiltaket/prosjektet og plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

Forventede resultater.

Budsjett for tiltaket/prosjektet, herunder finansieringsplan, inkludert søknadssum.

Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

 

Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

 

Registrering og opprettelse av søknad gjøres på www.regionalforvaltning.no

  1. Registrer konto.
  2. Søk opp Andøy kommune.
  3. Velg ordning.
  4. Fyll ut skjema.
  5. Send inn.

 

Søknadsfrist:

Søknader kan innsendes fortløpende. Saker vedtas etter søknadsfrist.

  • Første søknadsfrist er 30.09.2020.
  • Andre søknadsfrist er 30.11.2020.

 

Hvem kan jeg spørre om hjelp?

 

Næringskonsulent, Robin V. Jørgensen,

98402193  

Robin.Jorgensen@andoy.kommune.no 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen