(Du er ikke pålogget) 
 

Kristiansund kommune - Kommunalt næringsfond 2020

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 COVID

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Ordninga faller elles inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Vurdering

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  •  i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert
    på lokale utfordringer, behov og potensial
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede
    tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Midlene kan ikke brukes til å dekke løpende/ordinære driftskostnader eller kjøp av aksjer.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av
prosjektets kapitalbehov.

For spørsmål i forbindelse med søknader ta kontakt med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum ved Monika G. Eeg mob. 915 98 917, eller e-post: monika@knn.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen