(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 (Covid 19) - Nord-Aurdal kommune

KUNNGJØRING
Kunngjøringen ble gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no  og åpnet for søknader fra 1. oktober 2020.

 
Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 (covid-19) Nord-Aurdal kommune. 
 I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19-utbruddet, er kommunene i Innlandet tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Nord-Aurdal kommune er tildelt en ramme på

kr. 1.844.820,- for 2020.

Hvem kan søke om støtte?

Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Nord-Aurdal. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
Om tiltaket bidrar til strategisk samarbeid.

Hvordan søke støtte?
Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %. 
Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Det kan søkes fortløpende fra og med publiseringsdato. 
Siste frist for å søke om tilskudd er 30. november.                                   

Søknader blir vurdert og behandlet når søknadsfristen er ute.


Vurdering av søknad

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet  legges til grunn ved tildeling. 

Rapportering og utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. 
Utbetaling av tilskuddet betinger at mottaker har sendt inn sluttrapport via portalen. 

Kontaktperson
Runar Kittelsen
Tlf. 977 01 311
runar.kittelsen@nord-aurdal.kommune.no

Ta gjerne kontakt med Valdres næringshage AS for råd og vink i utvikling av tiltak/prosjekt.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen