(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til utviklingsprosjekt kunst og kultur 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Liggende logo for bruk på skjerm - Klikk for stort bilde

 

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien

Les mer om bærekraftsmålene

 

Formål

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

 

Målgruppe

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon. Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

 

Kriterier for måloppnåelse

 

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

 

 • Prosjektbeskrivelse som inneholder bakgrunn, formål og framdriftsplan.
 • Beskrivelse av tiltak for å begrense klima- og miljøavtrykk.
 • Budsjett, finansieringsplan og søknadssum.
 • CV til hovedaktører i prosjektet.

 

Tildelingskriterier

 

Alle kvalifiserte tiltak kan ikke forvente å få støtte. Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

 

 • Kunstnerisk/kulturfaglig profil.
 • Større prosjekter med regional betydning og regionalt nedslagsfelt.
 • Tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling.
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring.
 • Eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk.
 • Refleksjoner rundt tiltaket/prosjektets konsekvenser rundt klima og miljø.

 

Det blir tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i kulturuttrykkene. Det kan søkes tilskudd til tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

 

Midler kan også gis til prosjekter som utforsker nye formidlingsformer. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert. 

 

Avgrensing


 • Søknader om støtte til ordinær drift prioriteres ikke i denne ordningen.
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktiviteter som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, plateutgivelser og tilsvarende.
 • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.
 • Deltakerstøtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.
 • Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter.

 

Rapportering

 • Det skal leveres en kortfattet prosjektrapport og regnskap.
 • Rapporteringsfrist er 15. november.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen