(Du er ikke pålogget) 
 

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Liggende logo for bruk på skjerm - Klikk for stort bilde

Formål 

Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, samt bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere innen alle uttrykk.

Innlandet fylkeskommunes vedtatte Innlandsstrategi bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene legges til grunn for utviklingsarbeidet i fylket.
Les mer om bærekraftmålene her (høyreklikk på den blå teksten og trykk på "OpenLink").

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon. Ordningen vil være åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Samarbeidsprosjekter mellom kommuner og kulturaktører, må sendes fra kulturaktøren.

Hva kan støttes?

Tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig. Utviklingsmidler kan også gis til tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse, eller utforsker nye formidlingsformer.

Støttenivå

Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter.

Krav til søknader

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

• Prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket.
• Framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt.
• Budsjett, finansieringsplan og søknadssum.

Behandlingstid

Det må forventes to måneders behandlingstid etter fristens utløp.

Søknadsbehandling

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter tildeles støtte. Følgende kriterier vektlegges i vurderingen av søknadene:

 • Kunstnerisk/kulturfaglig profil.
 • Tiltakets betydning i regionen.
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring.
 • Eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk.

Ved vurdering av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og sjangerbredde. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert.

Avgrensning

 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.
 • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.
 • Deltager-støtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne stønadsordningen.

Rapportering

 • Det skal leveres kortfattet prosjektrapport og regnskap.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.
  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen