(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - ekstraordniære midler Covid 19 - Kvænangen kommune

Ekstraordinært næringsfond 2020

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennom Troms og Finnmark fylkeskommune tildelt ekstraordinære midler til kommunale næringsfond som en følge av Covid 19-utbruddet. Kvænangen kommune er tildelt 1,7 millioner  til kommunalt næringsfond i 2020.  Midlene skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Mål og tildelingskriterier 

 Målgruppen for ordningene er bedrifter og næringsaktører, og det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.  

Kriteriene for måloppnåelse er:

- Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

- Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Inntil 15 prosent av tilskuddet kan ved oppstart av tiltaket.  Fondsstyret behandler søknad om tilskudd  i henhold til  Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt . 

 

Søknad til Kvænangen kommunes ekstraordinære næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.noSpørsmål kan rettes til rådgiver for næring og utvikling Anne Berit Bæhr,
e-mail: 
anne.bahr@kvanangen.kommune.no, tlf. 40 40 56 24.

 

Prosjektene trenger ikke å være avsluttet, men Kvænangen kommune skal rapportere til TFFK innen 1.februar 2021 hvordan midlene er brukt, dvs. at midlene er fordelt.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen