(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond - Covid 19 Rendalen kommune -

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt Næringsfond - Covid 19 Rendalen kommune -

Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19 - Rendalen kommune

I forbindelse med behov for økt sysselsetting som følge av COVID-19 utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Rendalen kommune er tildelt 1.199.535 kr for 2020. 

Ordningen faller inn under Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Målgrupper for tildelingen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Hvordan søke støtte?

Registrer bedriften som søker og opprett søknad på regionalforvaltning.no. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

1.     i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale
2.     i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
3.     hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. 
Midlene kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som bagatellmessig støtte. Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no.

Tildeling skjer løpende, dersom ikke alle midler er tildelt i 2020 vil midlene være tilgjengelig 2021. 

Ta gjerne kontakt før søknaden sendes. 

 

Kontaktperson

Arne Hagetrø
Næringsutvikler
Rådmannens stab


Telefon: 62 46 85 00
Mobil: 95841200

Rendalen kommune
2484 Rendalen
Telefon 62468500
postmottak@rendalen.kommune.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen