(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Nittedal Kommune

Nittedal Kommune - Regjeringens krisepakke fase 3  

Som en del av krisepakke fase 3 og for å motvirke effektene av Koronatiltak, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget 61,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i Viken.

Nittedal kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets krisepakke fase 3, blitt tildelt kr 700 00 av det kommunale næringsfondet.

Nittedal kommune har ansvaret for å forvalte midlene innenfor rammene fastsatt i tildelingsbrev fra fylkeskommunen og statlige føringer. Kommune oppfordrer næringslivet til å søke på midler i henhold til krav og formål.

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer behov og potensial.

Søknadsfrist er satt til 30. november 2020.

 • Midlene lyses ut gjennom regionalforvatlning.no
 • Alles søknader må sendes inn gjennom regionalforvaltning.no
 • De som mottar tilskudd fra kommunen, skal rapportere i henhold til rapporteringskrav gjennom regionalforvaltning.no
 • Det kan gis støtte til bedrifter, etablererer og andre næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet
 • Tilskudd til prosjekter skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. Tilskuddet skal ha effekt ut over å opprettholde et tilbud
 • Kommunen skal vektlegge følgende i vurdering av søknader:
  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

   

 • Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets størrelse, og det skal aldri overstige 75 %
 • Utbetaling skal skje etterskuddsvis, men man kan utbetale 15 % ved oppstart, og utbetale etter hvert som prosjektet dokumenterer fremdrift. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake til man har mottatt sluttrapport
 • For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig

 

For ytterligere informasjon se:

https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/700.000-kroner-i-koronahjelp-til-naringslivet-i-nittedal/

Send inn søknad via www.regionalforvaltning.no. 

Ta kontakt med prosjektdirektør Terje Rønning  (terje.ronning@nittedal.kommune.no eller 930 19 335) om du har spørsmål knyttet til søknaden

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen