(Du er ikke pålogget) 
 

Tekniske og industrielle kulturminne

Opprett ny søknad på støtteordning

Gjennom tilskot til tekniske og industrielle kulturminne skal vesentlege delar av Noregs tekniske og industrielle historie bli bevart. Det er eit mål å auke kunnskapen om mangfaldet av tekniske og industrielle anlegg, som grunnlag for forsking, formidling, oppleving, bruk og mogleg ny bruk. Tilskota blir løyvd frå statsbudsjettet for 2021, kapittel 1429 post 72.

Kva kan du søkje tilskot til?

 • Sikring Istandsetting
 • Vedlikehald
 • Kulturminne- og tilstandsregistrering
 • Dokumentasjon
 • Moglegheitsstudie

Tilskot til drift, kommunale avgifter og museal verksemd, samt vedlikehald av bilar og større verktøy verte ikkje prioritert.

Utvalde fokusområde

 • Tekniske og industrielle anlegg med bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur.
 • Småindustri, handverksbedrifter og verkstader, samt mellomstor industri.
 • Heilskaplege tekniske og industrielle miljø med grunnlag for forsking og formidling, og der det er mogleg å gjere kulturminnet tilgjengeleg.

Det er ikkje eit krav om at bygg og anlegg har eit formelt vern etter kulturminnelova eller plan- og bygningslova, sjølv om objekt som kjem innanfor denne kategorien vil bli prioritert ved fordeling av tilskot.

Kven kan søkje?

Private, kommunale og fylkeskommunale eigarar og forvaltarar av tekniske og industrielle kulturminne. Sektorprinsippet ligg til grunn, og det skal ikkje gis tilskot til kulturminne i statleg eige.

Søknaden må innehalde:

 • Skildring og foto av kulturminnet (oversiktsbilete, detaljbilete og eventuelt eit utval eldre bilete)
 • Situasjonskart (med aktuelle objekt markert)
 • Tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket
 • Spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar
 • Spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivarar

Du kan òg gjerne sende ved referanse frå prosjektleiar og utførande handverkar frå liknande oppdrag og teikningsmateriale om ønskjeleg.

Vilkår for tilskot:

Alle tiltak skal skje i samsvar med antikvariske retningsliner for istandsetting, materialbruk og liknande.

Utførande handverkar skal oppgje formell kompetanse og referanseprosjekt med kontaktinformasjon. Sentrale fagpersonar og byggjeplassleiar i utførande firma må kunne norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utføringa av arbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til.

Søknadsfrist:

1. november

Korleis søkjer du:

Støtteordninga opnar for nye søknadar 20. september, 6 veker før søknadsfristen 1. november. Når ordninga er open kan du søkje støtte via Regionalforvaltning. Her kan du òg følge med på sakshandsaming for din søknad.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen