(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond (COVID-19) - 2020

Opprett ny søknad på støtteordning

Herøy kommune har i 2020 mottatt 942 278 kroner i ekstraordinære næringsfondsmidler.  Tilskuddet er gitt for å sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.  Med næringsaktør menes en som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Kommunen skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende:

a) Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser.

b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Det vises for øvrig til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.  I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde for ordningen.

Støtte kan kun gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen