(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Røst kommune

Hvem kan søke om støtte?

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Vurdering

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

 • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 • i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom partnere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid/allianser.

Røst kommune vil også gjøre sine vurderinger opp mot strategier og tiltak definert i Strategisk næringsplan.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvordan søke om støtte?

Dette bør din søknad inneholde:

Opplysninger om søker

 • Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.

 • Hvem som er kontaktperson.

Økonomi

 • Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.

 • Budsjett med en finansieringsplan.

 • Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår.

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater

 • Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.

 • Fremdriftsplanen for aktiviteter.

 • Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.

 • I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen