(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond - Ås kommune

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Kommunale næringsfond er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Ås kommune oppfordrer næringslivet i kommunen til å benytte anledningen til å tenke nytt - hvilke muligheter ser man f.eks. for en omstilling til nye markeder/produkter, et nytt samarbeidsprosjekt med relevante aktører, eller en kompetanseheving? Det ekstraordinære næringsfondet gir bedrifter og andre næringsaktører en mulighet til å søke om støtte til slike typer tiltak.

Ås kommune er tildelt 1,1 millioner kroner. 

I henhold til politisk vedtak i kommunestyret 15.10.2020 skal disse midlene disponeres på følgende måte:

I. Næringslivet i Ås kommune – kr. 990 000 
II. Reservert til Follosamarbeid – kr. 110 000

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

Hva kan det søkes om?

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 

- i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial 
- i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 
- hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
- gjennomføringsplanen, og sannsynligheten for at prosjektet vil nå målene

I tillegg vil kommunen vektlegge prosjekter som:

- involverer samarbeid med miljøer i tilknytning til Campus Ås eller andre kunnskapsmiljøer 
- omhandler sirkulærøkonomi og/eller tar bedriften inn i det grønne skifte
- tilrettelegger for strategiske samarbeid/allianser som skaper grobunn for utvikling og vekst, f.eks. innen kulturnæringen

Tilskuddsmidlene innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling, og ikke til rene sysselsettingstiltak eller til å dekke ordinære driftskostnader.

Vurdering av måloppnåelse 

Kommunen vurderer måloppnåelse ut fra: 

- utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser 
- utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Som bedriftens egenfinansiering gjelder eksempelvis lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån og likvide midler.

Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 250 000 til enkeltprosjekter.

Støtten til bedrifter gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket skal følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

Utbetaling og rapportering 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 25. november 2020.

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato.

Søker må sende søknaden gjennom www.regionalforvaltning.no (her må søker opprette en egen bruker).

Kontaktperson

For nærmere informasjon ta kontakt med:
Etablerertjenesten i Follo 
Epost: etablerer@norgesvel.no
Telefon: 909 25 266 (betjent mandag-fredag)

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen