(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Nannestad kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

Nannestad kommune er tildelt 0,7 millioner kroner til et kommunalt næringsfond. Det er stilt forventninger om at midlene skal fordeles raskt til næringslivet, og kommunens frist for rapportering til Viken fylkeskommune er allerede 1. februar 2021.

Det prioriteres tiltak og prosjekter som gir nye arbeidsplasser, sikrer eksisterende og som bidrar til varig næringsutvikling. Kriteriene for måloppnåelse er å styrke konkurransekraft, verdiskaping, aktivitet og sysselsetting. 

Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Tilskudd kan gis til f.eks.:
Omstilling av bedrifter til nye markeder/ produkter (f.eks. digitaliseringstiltak)
Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter (f.eks. destinasjonsutvikling)
Etableringsstøtte der forretningsideen har et klart potensiale til flere arbeidsplasser
Fellestiltak for næringsutvikling
Kompetanseheving og bedriftsrelevant utdanning

 

Støttevilkår


Støtte skal gis som tilskudd (hovedsakelig som bagatellmessig støtte) og er skattepliktig.
Støtten til bedrifter gis i tråd med regelverket for offentlig støtte.

Som hovedregel utbetales halvparten av innvilget støttebeløp når prosjektet er gjennomført og regnskapsrapport foreligger.
Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.
Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.
Samlet støtte til prosjektet fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, kan ikke utgjøre mer enn 75 % av kapitalbehovet til prosjektet.
Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Innsending av søknad


Søker må gjøre seg kjent med retningslinjene for det kommunale fondet. Disse finner du på kommunens nettside: https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/na-kan-du-soke-stotte-i-kommunens-naringsfond/

Søknadsskjema med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn til kommunen via www.regionalforvaltning.no.
Søknader mottas og behandles løpende.

Siste frist er 20. november 2020.Spørsmål til støtteordningen kan rettes til stabsleder Rune Storstein, rune.storstein@nannestad.kommune.no
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen