(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Generelle krisemidler Covid-19

Tromsø kommune: Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget krisemidler til fylkeskommunene gjennom krisepakke - fase 3 for 2020. Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget 3 350 000,- øremerket Tromsø kommunes næringsfond.

Hvem kan søke om støtte?

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Vurdering

Ved vurdering av søknad tilskudd skal det legges særlig vekt på:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom bedrifter/partnere.

Tilskuddet kan ikke dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets godkjente kostnader, og skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvordan søke?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no.

Formannskapet behandler søknader over 100 000,-. Søknader under 100 000,- behandles av administrasjonen. Søknader behandles forløpende.

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Rapportering og utbetaling

Normalt utbetales tilskudd etterskuddsvis, men det kan utbetales forløpende i henhold til fremdrift.  Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav på regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet, uten å søke forvalter av fondet om denne endringen og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som godkjent budsjett.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen