(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært Næringsfond Covid-19 Vevelstad kommune

Styrking av kommunale Næringsfond

 

Vevelstad kommune har fått overfør 983 010 kroner til styrking av kommunale næringsfond for 2020. Midlene skal gå til kommuner som er særlig hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Kommunestyret har vedtatt en ramme på kr 300 000 til lokalt næringsliv, kr 300 000 til utviklingstiltak av kommunen, og kr 383 010 som overføres til neste år.

 

Hensikten med dette er å sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av covid-19.

 

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer. Støtten må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

 

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer.

 

Tildeling

Fylkesrådet i Nordland har i FR-sak 199/2020 besluttet følgende:

1. Fylkesrådet bevilger rammer til kommunale næringsfond til kommunene i Nordland i

henhold til vedlagte fordeling. Videre henstiller fylkesrådet kommunene om å fordele midlene i tråd med intensjonene og

forskriften for ordningen. Det bes om at prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser, prioriteres.

 

Bruk av midlene

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

 

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale

utfordringer, behov og potensial.

b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak

antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjonsselskapene.

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende:

a) Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser.

b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

 

Kontaktinformasjon Vevelstad kommune:

Lillian Solvang

Mobil: 97063284

lillian.solvang@vevelstad.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen