(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Kongsberg

Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Viken fylkeskommune i forbindelse med Covid-19.

Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. 

Kongsberg kommune har fått tildelt kr. 1.200.000,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Hvem kan søke om støtte?

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til næringsrettet støtte og tiltak som samsvarer med de plandokument og strategier næringsarbeidet retter seg etter.

Målgruppa er først og fremst bedrifter, foretak eller foreninger som jobber på tvers av bedrifter for løfte hele bransjer eller fellesprosjekter mellom bedriftene. Kongsberg kommunes Næringsstrategi med underliggende bransjeplaner (se lenke) vil være styrende for vurderingen av hver søknad.

Kongsberg kommunes Næringsstrategi og bransjeplaner finner du her.

Vurdering

  I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom partnere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid/allianser.
  • At det prosjektet samsvarer med de målsettinger som er satt i Kongsberg kommunes næringsstrategi og underliggende bransjeplaner.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

 

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no 

Offentlighet
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet 

Rapportering og utbetaling

Utbetaling etter avtale.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

Kontaktpersoner
Håvard Fossbakken havard.fossbakken@kongsberg.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen