(Du er ikke pålogget) 
 

Jevnaker kommune -Kommunalt næringsfond (Covid 19)

Er din virksomhet spesielt økonomisk rammet grunnet nye smittevernrestriksjoner, åpnes det på nytt for å søke økonomisk støtte fra kommunalt kompensasjonsfond.

Ordningen varer foreløpig fram til 01.01.2022.

Jevnaker kommune har i dialog med Viken Fylkeskommune og departementet, fått mulighet for at det kan søkes om økonomisk støtte dersom din virksomhet er spesielt økonomisk rammet grunnet de nye restriksjonene som er innført.

Foreløpig gis det anledning til å søke fram til nyttår.  Regjeringen har imidlertid signalisert at det vil kunne gis friske midler senere.

Målet med tiltaket er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i Jevnaker som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  Innstrammingene kommer trolig for mange på et svært uheldig tidspunkt, nå rett før jul.

Tilskuddet skal utbetales som støtte til lokale virksomheter i Jevnaker.  Kommunen vil legge vekt på hvor hardt en virksomhet er rammet av restriksjonene og hvorvidt tilskuddet sikrer arbeidsplasser, gir mulighet til å holde hjulene i gang og skaper aktivitet.

Tilskuddet tildeles raskt avhengig av den enkeltes situasjon.

Viken fylke har satt en del vilkår for hvem som kan søke. Kommunen ønsker likevel at det skal utvises et visst skjønn avhengig av den enkeltes situasjon.

Hvem kan søke om økonomisk støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling i ulike former. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Med dette legges det til grunn at både enkeltmannsforetak, gründere, bedrifter, serviceaktører, handel, turistbasert næring m fl. gis anledning til å søke.  

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede- eller næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • Samarbeidsprosjekt/prosjekt med positiv effekt for flere bedrifter/virksomheter
  • Innovative prosjekter som skaper nytenkning, læring og nye muligheter, men samtidig er med på å beholde grunnlaget for eksisterende næringer.
  • Tiltak innenfor nøringsområder som er særlig rammet av Corona-tiltakene
  • Midlertidig driftsstøtte der hensikten er å komme seg gjennom en vanskelig periode, der en på grunn av nasjonale/kommunale restriksjoner har reduserte inntekter.  Dette for å unngå avvikling eller kunkkurs av virksomheter som under normale tilstander vil være levedyktige.

Søkeprosess:

Søknadsfrist  31.12. 2021

Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.

Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt .

Du søker ved å logge deg inn på www.regionalforvaltning.no 

Støtteordningen er en offentlig støtte, regelverket er det samme. For alle søknader er det en forutsetning at den er innenfor regelverk for bagatellmessig støtte. (gå inn på Regjeringen.no – bagatellmessig støtte for nærmere informasjon)

Hvordan behandles søknaden?

Jevnaker kommune vil administrativt behandle søknaden med bistand fra PAN innovasjon som vi har et samarbeid med når det gjelder etableringsveiledning. 

Hvis Spørsmål ta kontakt med:

Hans Tollef Solberg

Tlf 90569517

hts@jevnaker.kommune.no

 

 

 

 

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales primært etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket, eller ved oppstart hvis det forutsetter gjennomføring.

Søknader

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Behandling

Søknadsportalen er åpen fra og med 1. desember med frist 25 januar 2021.

Har du spørsmål, kontakt samfunn- og næringsrådgiver Hans Tollef Solberg hts@jevnaker.kommune.no tlf 90569517

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen