(Du er ikke pålogget) 
 

Jevnaker kommune -Kommunalt næringsfond (Covid 19)

Opprett ny søknad på støtteordning

Er din virksomhet særlig hardt rammet av smitteverntiltak? Jevnaker kommune tilbyr deg å søke økonomisk støtte for å komme over «kneika» og holde hjulene i gang.

Jevnaker kommune har gjennom Viken fylkeskommune fått tilført midler fra staten som skal bidra til å styrke det lokale næringsliv i kommunen i forbindelse med Covid 19 epidemien.

Målet med tiltaket er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i Jevnaker som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Tilskuddet skal utbetales som støtte til lokale virksomheter i Jevnaker.  Kommunen vil legge vekt på hvor hardt en virksomhet er rammet av restriksjonene og hvorvidt tilskuddet sikrer arbeidsplasser, gir mulighet til å holde hjulene i gang og skaper aktivitet.

Tilskuddet tildeles raskt avhengig av den enkeltes situasjon og senest innen 1 september 2021

Det er fra fylke og stat satt en del vilkår for hvem som kan søke.  Kommunen ønsker likevel at det skal utvises et visst skjønn, slik at også de som grunnet nedstengning har økonomiske problemer med å komme seg gjennom pandemien, skal ha mulighet til å søke. 

Primært er midlene tiltenkt støtte til nye prosjekter som skal være med på å bedre situasjonen vi står i og om mulig skape økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det åpnes likevel også for å søke om støtte til midlertidig driftstøtte for de som gjennom nedstengning har fått økonomiske store utfordringer.

Hvem kan søke om økonomisk støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter,etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling i ulike former. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Med dette legges det til grunn at både enkeltmannsforetak, gründere, bedrifter, serviceaktører, handel, turistbasert næring m fl. gis anledning til å søke.  

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede- eller næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • Samarbeidsprosjekt/prosjekt med positiv effekt for flere bedrifter/virksomheter
  • Innovative prosjekter som skaper nytenkning, læring og nye muligheter, men samtidig er med på å beholde grunnlaget for eksisterende næringer.
  • Tiltak innenfor næringsområder som er særlig rammet av Korona-tiltakene
  • Midlertidig driftsstøtte der hensikten er å komme seg gjennom en vanskelig periode, der en på grunn av nasjonale/kommunale restriksjoner har reduserte inntekter.  Dette for å unngå avvikling eller konkurs av virksomheter som under normale tilstander vil være levedyktige.

Søknadsfrist 9.april 2021

Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.

Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt via denne søknadsportalen.

Støtteordningen er en offentlig støtte, regelverket er det samme. For alle søknader er det en forutsetning at den er innenfor regelverk for bagatellmessig støtte. (Les mer på Regjeringen.no – bagatellmessig støtte for nærmere informasjon)

Hvordan behandles søknaden?

Jevnaker kommune vil administrativt behandle søknaden med bistand fra PAN innovasjon som vi har et samarbeid med når det gjelder etablerer veiledning.  Lokale banker, regnskapskontor m.fl. vil kunne være støttespillere.

Lurer du på noe?

Kontakt næringsrådgiver i Jevnaker kommune

Hans Tollef Solberg

hts@jevnaker.kommune.no

Tlf 90569517

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales primært etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket, eller ved oppstart hvis det forutsetter gjennomføring.

 

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen