(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021

Regionalt innovasjonsprogram for Oslo 2021

 

Regionalt innovasjonsprogram er et virkemiddel for innovasjons- og næringsutvikling i Hovedstadsregionen, som administreres av Oslo kommune. vedtak om tildeling av støtte vil bli fattet av byråd for næring og eierskap.  Søknadsperioden er fra 1. desember med søknadsfrist  onsdag 6. januar 2021, kl. 23.59. Retningslinjene utover dette vil være de samme som under tidligere utlysninger og som Oslo har felles med Viken.

 

Det tas forbehold om budsjettvedtak i bystyret i Oslo.

Om programmet

Regionalt innovasjonsprogram for Oslo 2021 er et virkemiddel for innovasjon- og næringsutvikling i Oslo. Programmet skal bidra til:

·        Styrking av innovasjonssystemet i Oslo

 ·        Å bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen

·        Økt innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og offentlige institusjoner

·        Tilrettelegging for etablering og opprettholdelse av arbeidsplasser i hovedstadsregionen.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for programmet. Aktuelle søkere til programmet oppfordres til å lese retningslinjene før det søkes, da disse bestemmer på hvilket grunnlag støtte kan gis (tildelingskriterier og krav til søknaden).

Det kan søkes om midler til prosjekter som bidrar til å løse næringspolitiske utfordringer for Oslo, gitt i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.

 

Innsatsområdene er:

Klynge- og nettverksutvikling: Styrket kompetanseoverføring og innovasjon innad og  på tvers av klynger og næringsnettverk, samt at internasjonalisering er sentralt i alle klynge- og  nettverksinitiativ.

Entreprenørskap og vekstbedrifter: Styrket innsats for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter i et internasjonalt marked.

Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon: Utvikling av flere og bedre metoder og møteplasser mellom offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet, fra behovsidentifisering, via utvikling og til kommersialisering av produkter og tjenester.

Tidligfase finansiering: Bedret tilgang på risikovillig kapital for nye kunnskapsbedrifter i tidligfase.   

Kommersialisering av forskningsresultater: Utvikling av bedre nettverk mellom forskningsmiljøene og bedrifter og at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i nye bedrifter.

Krav til søknader

 • Prosjektet har tydelig forankring hos søker og samarbeidspartnere. Det skal gis oversikt over deltakere og samarbeidspartnere i prosjektet, angitt med antall og navn.
 • Prosjektet må ha et budsjett og finansieringsplan, med minimum 50 % annen finansiering (egeninnsats eller egenandel).
 • Prosjektet har en definert prosjektperiode med dato for oppstart og avslutning, med fremdriftsplan og tidsfrister for de skisserte aktivitetene.
 • Prosjekt fremstår som gjennomførbart innenfor den angitte prosjektperioden.
 • Ved eventuelt kjøp av tjenester og innhenting av konsulentbistand gjelder lov om offentlige anskaffelser.

Hvem kan søke

·        Klynger og nettverk

·        Innovasjonsmiljøer/selskaper i samarbeid med bedrifter

·        Næringslivsorganisasjoner

Programmet vektlegger samarbeid mellom to eller flere av de nevnte aktørgruppene. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Oslo. Søkere utenfor Oslo har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Oslo eller foregår i Oslo. Samarbeid med eksterne aktører er mulig. Større bedrifter kan inngå i prosjektene.

Hvor mye kan det søkes om

Det kan søkes om inntil 50 prosent av prosjektets finansiering fra Regionalt innovasjonsprogram, inntil kr 1 000 000 per prosjekt.

50 prosent av de samlede kostnadene må være dekket av annen finansiering og/eller egeninnsats. Dette må tydelig fremgå av budsjettet. Det er ønskelig med prosjekter som utløser medfinansiering fra andre aktører enn prosjekteier og regionalt innovasjonsprogram. Se prosentsatser og artikler i gruppeunntaket som må anvendes under «EØS-avtalens regler om offentlig støtte».

Prosjektene vil bli vurdert etter følgende tildelingskriterier:

 • Det forutsettes at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling.
 • Oslo kommune ønsker å sikre større grad av mangfold og oppfordrer således prosjekter som bidrar til dette til å søke.
 • Prosjekter som går på tvers av innsatsområdene og bidrar til å løse utfordringer innen flere av disse prioriteres.
 • Prosjektets målsettinger, aktiviteter og resultater bidrar tydelig til å løse næringspolitiske utfordringer beskrevet i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus.
 • Samarbeidsprosjekter mellom aktører i offentlig-, privat og FoU sektor prioriteres.
 • Prosjektet har klar regional relevans og samfunnseffekt.
 • Prosjektet har tydelig overføringsverdi, og det er synliggjort hvordan erfaringer fra prosjektet kan deles med andre.

Prosjekter som bidrar til å løse næringspolitiske utfordringene for Oslo vil bli prioritert. Disse er skissert innledningsvis.

Støtten fra programmet skal ha utløsende effekt, det vil si at støtten skal medvirke i vesentlig grad til oppstart/gjennomføring av prosjektet. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

Det kan søkes støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt. Prosjektet skal ha fokus på utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode.

Hva støttes ikke

Merk at programmet ikke gir direkte støtte til investeringer og utvikling av enkeltbedrifter eller etablerere. Det henvises her til Innovasjon Norge som har søkbare ordninger for denne type formål.

Det er beskrevet nærmere i retningslinjene for programmet hvilke tiltak og aktiviteter som ikke kan støttes av programmet.

Slik søker du

Alle søknader skal leveres elektronisk i nettstedet regionalforvaltning.no.

Programmet er søkbart fra 1. desember 2020. Frist for elektronisk innlevering av søknaden er onsdag 6. januar 2021 kl. 23:59.

Søkere/prosjekteiere registrerer seg med egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for hvordan man bruker søkemodulen.

Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut. Merk at informasjon i vedlegg ikke tas med i vurderingen av søknaden.

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Støtte fra regionalt innovasjonsprogram for Oslo 2021 gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket og bestemmelsene om det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte. Det rapporteres til ESA - i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Les mer om krav til søker når det gjelder dette i retningslinjene. Midler tildeles under følgende artikler (som er beskrevet nærmere i retningslinjene):

§ Art. 18 konsulentstøtte til små og mellomstore bedrifter

§ Art. 27 støtte til innovasjonsklynger

§ Art. 28 innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter

§ Art. 29 støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon

 

Behandling av søknaden

Søknadene til innovasjonsprogrammet blir vurdert og vedtatt av Oslo kommune. Ved behov blir prosjektene diskutert med andre regionale virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Les mer om behandlingen i retningslinjene.

Klageadgang

Søker har mulighet til å klage på vedtaket som fattes jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket ble kjent for søker. Klagen sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no. Klagen skal nevne det vedtaket det klages over, hva klagen gjelder og hva den støtter seg til. Oslo kommune er også omfattet av offentlighetsloven.

Kontakt og mer informasjon:

Oslo kommune:
Morten Fraas,
E-post: morten.fraas@byr.oslo.kommune.no
Tlf.: 984 03 080

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen