(Du er ikke pålogget) 
 

Hadsel kommune - Grønt fond

Grønt fond
Hadsel kommune etablerer nå en søkbar tilskuddsordning for personer og virksomheter som satser på bærekraftig verdiskaping/næringsutvikling.

Ramme: kr. 100.000,- pr år

Formålet med fondet
Grønt fond er en lavterskelordning der enkeltpersoner og bedrifter i alle bransjer kan søke om midler til utvikling av idéer og konkrete prosjekter som gir først og fremst miljøgevinst, men også potensiale for verdiskaping og sysselsettingsvekst. 

Med denne satsingen ønsker Hadsel kommune å stimulere til etableringen av nye produkter og tjenester som ikke gir økt klimaavtrykk, ekspansjon og knoppskyting i eksisterende virksomheter, sirkulær økonomi*.

 Søknad
Kravet vil være en enkel elektronisk søknad sendt via www.regionalforvaltning.no og søknaden sendes til Hadsel kommune sitt næringsfond. Søknadsfrist 15. mai og 15. september.

Det er ikke krav til egenkapital i form av penger, men egeninnsats i form av timer må synliggjøres.

Søknaden må inneholde:

 • Kort beskrivelse av løsningen og målet med ideen
 • Målgruppe for løsningen
 • Behov som løsningen bygger på – markedsmuligheter
 • Informasjon om kompetansen som løsningen bygger på
 • Redegjøre for positive miljøeffekter**
 • Egenkapital

 

Vurderingskriterier
Tidlig fase, ideutvikling, lavterskel:

 • Nye og innovative ideer til løsninger med miljøgevinst
 • Kommersielt potensiale
 • Inntil kr. 100.000, - i engangstilskudd
 • Synlig egenkapital i form av arbeidstimer

 

 

* Sirkulærøkonomiske prosjekter: nye produkter og tjenester som utnytter restressurser og returstrømmer
**Redegjørelse av miljøeffekt: for eksempel bedre ressursutnyttelse, reduserte utslipp, redusert forurensing, redusert avfall

Eksempler på prosjekter:

 • Økologisk prøvedyrking, landbruk
 • Innkjøp og prøvefiske med miljøvennlig nedbrytbart garn
 • Klimanøytralt og bærekraftig reiselivssatsing
 • Sirkulærøkonomiske prosjekter
 • Dekke merkostnaden med miljøvennlige investeringer
 • Listen over er ikke utfyllende, men kun ment for å gi et innblikk i mulighetene

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen