(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2021

 

Bedriftsintern opplæring BIO i Vestfold og Telemark

                                                                      

Retningslinjer 2021

1. Formål:

Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som ønsker utvikling eller har behov for omstilling

 

Særskilt formål grunnet koronasituasjonen

Bedrifter som er berørt av Koronautbruddet vil kunne få innvilget støtte til kompetansehevende tiltak for å få permitterte medarbeidere tilbake i arbeid. Tiltakene skal være innrettet mot nye kompetanseområder for virksomheten eller ved at ansatte tilegner seg kompetanse for andre deler av eksisterende produksjon. Digitale læringsrom bør tas i bruk, og utvikling av digital kompetanse kan inngå som en del av opplæringen.  


                                   

2. Innhold:

Bedriftsintern opplæring er en målrettet opplæring i form av teori og praktisk trening, som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Innholdet skal konkretiseres i en opplæringsplan.

Særskilt innhold grunnet koronasituasjonen

Det gis tilskudd til planlagt opplæring der det kan bidra til at permitterte medarbeidere kan komme i arbeid gjennom målrettet opplæringsaktivitet, og som gir mulighet for tilbakeføring til arbeid.

3. Målgruppe:

Tilskudd til bedriftsintern opplæring gis til små, mellomstore og store bedrifter i Vestfold og Telemark..

a) små bedrifter – bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro,

b) mellomstore bedrifter – bedrifter som har færre enn 250 ansatte, og har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro,

c) store bedrifter – bedrifter som har 250 ansatte eller mer, og har en årsomsetning som overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som overstiger 43 millioner euro,

Støttesats – Alle beløp som benyttes skal oppgis før eventuell direkte beskatning,

Det gis tilskudd til gjennomføring av opplæring for ansatte med arbeidsavtale i bedriften.

Det kan gis tilskudd som bidrar til at permitterte medarbeidere kan komme i tilbake i arbeid gjennom målrettet opplæringsaktivitet. Ansatte som er helt eller delvis permittert, og som får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring vil ikke lenger ha status som permittert, men motta lønn fra sin arbeidsgiver.

Bedriften må kunne dokumentere økonomisk aktivitet i inneværende og foregående år

.

 

                                                                      

 
 4. Tilskudd 

Det gis tilskudd til bedrifter for lønnsutgifter og kostnader knyttet til opplæringen av egne ansatte.  
                                                             

 

 1. Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av totalbeløpet for opplæringen. Utgiftene skal dokumenteres.

  1. I deltakernes lønnsutgifter inngår bare de timene som deltakerne faktisk deltar i opplæring

  2. Godkjent timesats er avtalt og reell årslønn. I timesatsen inngår lønn og sosiale kostnader.

    

 2. Utgifter til opplæring skal utgjøre minst 1/3 av totalbeløpet. Utgiftene skal dokumenteres, og kan omfatte:

  1. utgifter til opplæringspersonale

  2. andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og utstyr som er direkte knyttet til opplæringen i opplæringsperioden

  3. avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt utelukkende til opplæringsprosjektet i opplæringsperioden

  4. reiseutgifter for opplæringspersonale og opplæringsdeltakere etter rimeligste alternativ

    
 5. Tilskuddets størrelse 

Tilskuddet skal ikke overstige 50 prosent av utgiftene for store bedrifter. 60 prosent for mellomstore bedrifter og 70 prosent for små bedrifter. Tilskuddet kan ikke overstige 70 prosent av totalbeløpet. 

 

6. Varighet 

Opplæringstiden for hver deltaker kan vare inntil 26 uker. Opplæringsperioden opplæringen gjennomføres over kan være lenger, men ikke overskride to år. Det skal komme frem av opplæringsplanen hvordan opplæringen skal organiseres tidsmessig.   

 

7. Krav til bedrifter som gjennomfører bedriftsintern opplæring 

Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring skal være framsatt og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune før opplæring iverksettes. Det vil si at opplæring kan tidligst iverksettes etter mottatt melding om vedtak. Det vil sendes ut melding om vedtak, senest innen 4 uker etter søknadsfrist.

 

Bedriftsintern opplæring skal foregå etter en konkret opplæringsplan som skal vise hva det skal gis opplæring i og hvordan opplæringen skal organiseres. Opplæringsplanen skal godkjennes av fylkeskommunen.  

 
Det er et krav til bedrifter som mottar tilskudd til Bedriftsintern opplæring at det er samarbeid om opplæringen på arbeidsplassen. Det skal dokumenteres at det er et opplæringsutvalg i bedriften. Opplæringsutvalget skal bestå av minimum to personer med representanter fra arbeidsgiver og de ansatte.

 
Arbeidsgiver skal rapportere til fylkeskommunen om gjennomføringen av opplæringen. Fylkeskommunen fastsetter krav til rapportering.  
  

Bedrifter kan søke sammen om felles kompetansetiltak. En av bedriftene må da stå som ansvarlig søker på vegne av fellesskapet.

 
 
8. Søknad og rapportering

Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via www.regionalforvaltning.no  

 

For mer informasjon om BIO, mal og tips og triks se Tilskudd

 

Søknadsfrister i 2021 er 15 februar og 15 mars. Det vil bli publisert ytterligere datoer i løpet av februar 2021

 

Det er krav om sluttrapportering før sluttutbetaling.

                                   

Utbetaling skjer på følgende måte:

75% utbetales ved oppstart, 25% ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at opplæringstiltaket er gjennomført. 

 

Kontaktinformasjon

Hans Jacob Edvardsen

Rådgiver

Kompetanseutvikling og inkludering

Næring, innovasjon og kompetanse

Mobil: 91377035

hans.jacob.edvardsen@vtfk.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen