(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunale næringsfond Sula 2020 (covid 19)

 

Ekstraordinært Næringsfond tilskudd Covid 19 til Sula kommune

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Tildelingskriterier er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i Sula kommune. Med næringsaktør menes en aktør som legger til rette for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronautbruddet, hvor man vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. 

Hva kan det gis støtte til?

Kommunalt Næringsfond Covid 19 er en tilskuddsordning for virksomheter som på grunn av pandemien må endre strategi, forretningsmodell, produkt-/ tjenestekategori, endre marked eller gå i nye markedssegmenter for å opprettholde virksomhetens aktivitet og inntjening. Tilskudd kan også nyttes til kompetanseutvikling, endring av produksjonsmåte og investering i produksjonsutstyr for å styrke sin konkurranseevne i et marked i endring. Det er ikke satt øvre grense for søknad og således rom for støtte utover begrensingen i ordinære næringsfond. Egenandel / egenfinansiering er satt til 25%. Godkjennbar egeninnsats vurderes individuelt fra søknad til søknad.

I vurderingen av søknader skal det legges særlig vekt på:

  • Tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • Tiltak som motvirker negative konsekvenser av Covid-19-utbruddet
  • Tiltak som kommer raskt i gang

Samla tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av kapitalbehovet, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.

Tilskuddet kan likevel utbetales etter hver som tilskuddsmottaker dokumenterer framdriften i gjennomføringen av prosjektet. Er det nødvendig for prosjektet å komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen