(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket - VTfk 2021

Tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak (RT -midler)
 
I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) over Landbrukets utviklingsfond.

Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskuddsramme for 2020: kr 3 230 000,-, pluss evt. overføring av ubrukte midler og inntrukne midler fra tidligere år.

Søknadsfrist:

Kontinuerlig.

Søknader som ikke sendes inn via denne søknadsportalen vil ikke bli behandlet.

Hvem kan søke:

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan og søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Hva kan det gis tilskudd til

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte rammer i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet. Videre må søknaden begrunnes med hvilke målsettinger den bidrar til i det Regionale næringsprogrammet (RNP), og hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

 

Kontakt: Karl-Otto Mauland, mob. 995 95 368, e-post: karlotto.mauland@vtfk.no  

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen