(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Mobilisering til nye næringer og attraktive arbeidsplasser

Opprett ny søknad på støtteordning

NB! Tilskuddsordningen er ikke utlyst for 2022. Eventuell utlysning for 2022 vil foreligge i februar.

 

Denne siden er nå kun mulig å benytte for prosjekteiere med næringsrettede prosjekter der det er avsatt definerte budsjettmidler i Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2022.
Andre søknader blir avvist.

 

 

Tilskuddsordningen er del av de næringsrettede tilskuddsordningene i Agder fylkeskommune, som sammen skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030:

Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

 

Mål for de næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordningene er:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

 

Tilskuddsordning for mobilisering til nye næringer og attraktive arbeidsplasser har som hovedmål å bidra til etablering av nye og attraktive arbeidsplasser over hele Agder.

For budsjettåret 2021 er det avsatt 9,69 mill. kr til tilskuddsordningen. Eventuell utlysning av midler for 2022 blir klart i februar.

SØKNADSFRISTEN TIL TILSKUDDSORDNINGEN FOR 2021 ER UTLØPT.

 

HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL?

Tiltak som har som mål å skape nye næringer og attraktive arbeidsplasser over hele Agder.

Tiltakene må være regionale utviklingsprosjekter, dvs. tidsavgrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet og som har regional betydning.

Det er ingen begrensning på søknadssum, men det kan ikke være høyere støtteintensitet enn maksimalt 50 prosent.

Det gis ikke bedriftsrettet støtte, dvs. støtte rettet mot én enkeltbedrifts forretnings-, produkt- og tjenesteutvikling. Slike prosjekter bes kontakte Innovasjon Norge, regionale næringsfond, evt. kommunale næringsfond.

 

HVEM KAN SØKE?

Offentlige og private virksomheter, klynger, forsknings- og kompetansemiljøer kan søke. 

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

 

HVILKE PROSJEKTER PRIORITERES?

I vurdering av søknader på næringsrettede tilskuddsmidler vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne. Vi ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

Innenfor tilskuddsordning for mobilisering til nye næringer og attraktive arbeidsplasser har vi følgende prioritering av søknader i 2021:

 1. prioritet: Prosjekter som har som mål å legge til rette for nye og attraktive arbeidsplasser i hele regionen. Satsinger knyttet til blå og grønn vekst vil bli særlig prioritert p.t.
 2. prioritet: Prosjekter som bidrar til regional nyskaping og innovasjon i hele Agder.
 3. prioritet: Prosjekter som bidrar til samhandling mellom to eller flere aktører.

Prosjekter vurderes i dialog med det offentlige virkemiddelapparatet og relevante kommuner.

 

SØKNADSFRISTER:

 Tilskuddsordningen har fire årlige søknadsfrister i 2021. 

 • 1. mars  (vedtak senest 25.03.2021)
 • 15. april  (vedtak senest 20.05.2021)
 • 1. september (vedtak senest 30.09.2021)
 • 15. oktober (vedtak senest 18.11.2021)

 

VILKÅR FOR STØTTE

Alle søkere må gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før de søker.

Vi ber deg også gjøre deg kjent med utbetalingsvilkårene som gjelder dersom din søknad får tilsagn om tilskudd. Disse finner du i vedlegget til retningslinjene (side 8-9).

Blant de generelle føringene og vilkårene er:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling
 • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges.

 

KONTAKTER:

Benny André Johansen, rådgiver
E-post: benny.andre.johansen@agderfk.no / Telefon: 901 51 372

Torleiv Momrak, rådgiver
E-post: torleiv.olavson.momrak@agderfk.no / Telefon: 992 55 597

Linn Therese Andersen Bjugan, rådgiver
E-post: linn.therese.andersen.bjugan@agderfk.no / Telefon: 476 71 000

Berit Stray Egeli, rådgiver
E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no / Telefon: 481 04 496

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen