(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Tilskudd til regionale næringsutviklingsprosjekter

Agder fylkeskommune utlyser 3,5 millioner kroner til å delfinansiere samarbeidsprosjekter og satsinger som kan bidra til fremvekst av nye næringer, en mer variert næringsstruktur og økt sysselsettingsgrad i Agder. 

Søknadsfrist er 12. februar 2023. Den endelige fordelingen vedtas i hovedutvalg for næring, kultur og miljø 14. mars 2024.
Etter møtet blir det avklart om det er tilstrekkelige midler til en utlysningsrunde nr 2 i 2024.

 

Mål med tilskuddsmidlene

Satsingene skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030
Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Mål for de næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordningene er:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

 

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til igangsetting av nye regionale utviklings- og samhandlingsprosjekter, og å følge opp Agder fylkeskommunes økonomiske innsats i pågående, flerårige prosjekter som ble utløst gjennom de næringsrettede tilskuddsordningene i foregående år.

Tiltakene må være regionale utviklingsprosjekter, dvs. tidsavgrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet og som har regional betydning. Fokus skal være på næringsutvikling og å stimulere fremvekst av nye arbeidsplasser over hele Agder.

Tilskuddet kan ikke gå til bedriftsrettet støtte, dvs. støtte rettet mot én enkeltbedrifts forretnings-, produkt- og tjenesteutvikling. Slike prosjekter bes kontakte Innovasjon Norge, regionale næringsfond, evt. kommunale næringsfond.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

 

Hvilke prosjekter prioriteres?

Oppfølging av Regionplan Agder 2030, med tilhørende planer og strategier, er førende for prioriteringer av søknader.

I vurdering av søknader på næringsrettede tilskuddsmidler vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne. Vi ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 12. februar 2024.

Søkere vil få svar senest etter behandling i Hovedutvalg for næring, klima og miljø 14. mars.

Etter denne søknadsrunden vil det bli klart om det er disponible midler til en ytterligere søknadsrunde senere i år.
 

Vilkår for støtte

Alle søkere må gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før de søker.

Vi ber deg også gjøre deg kjent med utbetalingsvilkårene som gjelder dersom din søknad får tilsagn om tilskudd. Disse finner du i vedlegget til retningslinjene (side 8-9).

Blant de generelle føringene og vilkårene er:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling
 • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges.

 

Kontakter

Benny André Johansen, rådgiver
E-post: benny.andre.johansen@agderfk.no

Torleiv Olavson Momrak, rådgiver
E-post: torleiv.olavson.momrak@agderfk.no

Berit Stray Egeli, rådgiver
E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no

Geir Hammersmark, rådgiver
E-post: geir.hammersmark@agderfk.no

Terje Johansen, rådgiver
E-post: terje.johnsen@agderfk.no

Nina Kyllingstad, rådgiver
E-post: nina.kyllingstad@agderfk.no

Daniel Aleksander Megård, rådgiver
E-post: Daniel.Aleksander.Megard@agderfk.no

Kari Kleivset, rådgiver
E-post: kari.kleivset@agderfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen