(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Etablererveiledning og entreprenørskapskompetanse

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskuddsordningen er del av de næringsrettede tilskuddsordningene i Agder fylkeskommune, som sammen skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030:

Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

 

Mål for de næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordningene er:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

 

Tilskuddsordning for etablererveiledning og entreprenørskapskompetanse har som hovedmål å bidra til kompetansebygging innen entreprenørskapskultur og skape gode vilkår for vekstkraftige bedrifter. 

For budsjettåret 2021 er det avsatt 2 mill. kr til tilskuddsordningen.

Tredje søknadsrunde hadde søknadsfrist 1. september. Da var det 596.500 kroner igjen til disposisjon i tilskuddsordningen.

1. oktober er det klart hvor mye som er til disposisjon til 4. søknadsrunde, med søknadsfrist 15.10.2021.

 

HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL?

Det kan gis tilskudd til kompetansetiltak som mobiliserer gründere til gründerskap i hele fylket.

Tilskuddsmidlene er i 2021 øremerket tiltak og prosjekter innenfor sosialt entreprenørskap i Agder. Det vektlegges geografisk spredning av midler.

Tiltakene må være regionale utviklingsprosjekter, dvs. tidsavgrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet og som har regional betydning.

Det er ingen begrensning på søknadssum, men det kan ikke være høyere støtteintensitet enn maksimalt 50 prosent.

Det gis ikke bedriftsrettet støtte, dvs. støtte rettet mot én enkeltbedrifts forretnings-, produkt- og tjenesteutvikling. Slike prosjekter bes kontakte Innovasjon Norge, regionale næringsfond, evt. kommunale næringsfond.

 

HVEM KAN SØKE?

Virkemiddelaktører (inkl. etablerersentre, næringshager), offentlige og private kompetansemiljøer.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

 

HVILKE PROSJEKTER PRIORITERES?

I vurdering av søknader på næringsrettede tilskuddsmidler vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne. Vi ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

Innenfor tilskuddsordning for etablererveiledning og entreprenørskapskompetanse har vi følgende prioritering av søknader i 2021:

 1. prioritet: Prosjekter som bidrar til utvikling og etablering av kompetansetilbud til gründere i regionen.
 2. prioritet: Prosjekter som bidrar til etablering av nettverk for gründere i regionen.
 3. prioritet: Prosjekter som har som formål å bygge entreprenørskapskultur i regionen.

Prosjekter vurderes i dialog med det offentlige virkemiddelapparatet for næringsutvikling (inkl. regionale næringshager og etableringssentre).

 

SØKNADSFRISTER:

 Tilskuddsordningen har fire årlige søknadsfrister i 2021. 

 • 1. mars  (vedtak senest 25.03.2021)
 • 15. april  (vedtak senest 20.05.2021)
 • 1. september (vedtak senest 30.09.2021)
 • 15. oktober (vedtak senest 18.11.2021)

 

VILKÅR FOR STØTTE

Alle søkere må gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før de søker.

Vi ber deg også gjøre deg kjent med utbetalingsvilkårene som gjelder dersom din søknad får tilsagn om tilskudd. Disse finner du i vedlegget til retningslinjene (side 8-9).

Blant de generelle føringene og vilkårene er:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling
 • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges.

 

KONTAKTER:

Linn Therese Andersen Bjugan, rådgiver
E-post: linn.therese.andersen.bjugan@agderfk.no / Telefon: 476 71 000 

Benny André Johansen, rådgiver
E-post: benny.andre.johansen@agderfk.no / Telefon: 901 51 372

Torleiv Momrak, rådgiver
E-post: torleiv.olavson.momrak@agderfk.no / Telefon: 992 55 597

Berit Stray Egeli, rådgiver
E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no / Telefon: 481 04 496

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen