(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt bolystfond - Ibestad

 

 1. Formål for bolystfondet  

Bolystfondet har til hovedmål å stimulere til bolyst i Ibestad kommune. En målsetting er å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Ibestad kommunes attraktivitet og omdømme. Dette blant annet for å stimulere til at unge mennesker i etableringsfasen velger Ibestad som bokommune.  

Hvem kan søke? 

 • Lag og foreninger  

 • Enkeltpersoner  

 • Organisasjoner  

 • Kommunen kan også selv benytte midlene til bolystformål  

Omsøkte midler må fremme formålet. 

Hva kan det søkes om støtte til? 

 • Stedsutvikling  

 • Kulturtiltak 

 • Aktivitetstiltak 

 • Inkludering av innflyttere  

 • Kulturbasert stedsutvikling  

 • Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper i alle aldre 

 • Utviklingsprosjekter rettet mot barn og ungdom  

 • Omdømmearbeid  

 • Forskjønningstiltak/utsmykking  

 • Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse 

 • Utvikling av eksisterende og etablering av nye møteplasser  

 • Tiltak rettet mot hjemmeboende eldre  

 • Generelle trivselstiltak  

 • Stier og turløyper 

 • Infrastruktur som bidrar til å fremme trivsel og folkehelse 

Listen er ikke uttømmende. Det understrekes at bolystmidlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekter – ikke forprosjekter. Prosjektet bør være ferdig planlagt før søknad sendes. 

 

Retningslinjer for tilskuddsordningen: Tilskuddsordninger - Ibestad kommune

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen