(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt infrastrukturfond Ibestad

  1. Formål med infrastrukturfondet 

Formålet med infrastrukturfondet er å få opparbeidet offentlig eller privat infrastruktur som vil bidra til å fremme kommunikasjoner, næringsutvikling eller stedsutvikling i Ibestad kommune

 Hvem kan søke?

  • Frivillige lag og foreninger (idrettslag, velforeninger, grendelag, turlag, løypelag osv) med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret. 

  • Registrerte selskaper som driver tomteutvikling eller opparbeider infrastruktur knyttet til sin næringsvirksomhet, hvor tiltakene også fremmer samfunnsutvikling i kommunen. Selskaper kan stå som søker selvstendig eller sammen med frivillige lag og foreninger. 

  • Offentlige aktører, herunder kommunen. 

Hva kan det gis støtte til? 

  • Opparbeidelse og vedlikehold av veier, og annen infrastruktur som bidrar til å fremme transport for de som oppholder seg i Ibestad kommune.  

  • Opparbeidelse eller utvikling av infrastruktur til næringsvirksomhet, stedsutvikling eller boligutvikling i kommunen.  

  • Det kan søkes om støtte i form av tilskudd og/eller rentefritt lån til kjøp av materiell og utstyr som fremmer formålet 

 
Listen er ikke uttømmende. Det understrekes at infrastruktur-midlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekterProsjektet skal være ferdig planlagt før søknad sendes.

Retningslinjer for tilskuddsordningen: Tilskuddsordninger - Ibestad kommune

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen