(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndstilskudd i Rogaland 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for 2021 for forvaltning av midler over kapitel 541 IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging

 

Søknadsfrist: 25. mai 2021

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (i ordningen definert som bredbånd med minimum 30 Mbit/s) for husstander og private og offentlige virksomheter i Norge. Kriteriet for måloppnåelsen er antall husstander og virksomheter som får tilbud om høyhastighets bredbånd som følge av ordningen.

 

Vilkår for bruk av midlene

1) Prosjektene som kan få støtte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd i områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere, det vil si hvite NGA områder. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 30 Mbit/s nedlastningshastighet og 5 Mbit/s oppstrøms hastighet.

2)Fylkeskommunen skal kartlegge om det foreligger kommersielle planer om utbygging områder som er aktuelle for utbygging de kommende tre år, gjennom offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel.

3)Fylkeskommunen prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen, og beslutter hvilke prosjekter som skal få statlig støtte i fylket.

4)Fylkeskommunen har ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjektene skjer samlet, og at utbygger som skal gjennomføre prosjektet, utpekes etter en tilstrekkelig konkurransebasert utvelgelsesmetode i henhold til statsstøttereglene.

5)Prosjektene som får støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd.

6)Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast bredbånd). For eventuelle tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi stabilt høy kapasitet også ved høy belastning i nettet.

7)Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle husholdninger og virksomheter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.

8)Støttemidler skal ikke anvendes for å etablere tilbud til fritidsboliger. Dette er ikke til hinder for at infrastruktur som etableres for å tilknytte husholdninger eller bedrifter også kan benyttes for å koble til fritidsboliger. Særkostnadene for å etablere tilknytninger til fritidsboliger skal i så fall skilles ut fra regnskapet for det statsstøttete prosjektet.

9)Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene forprosjektene (samlet) som fylkeskommunen beslutter for støtte. Lokale bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og egeninnsats*

 

*Offentlig personinnsats f.eks. prosjektledelse fastsettes etter en timesats på kr 650,-. Lokaldugnadsinnsats

fastsettes etter en timesats på kr 400,-. Graving av grøfter til framføring generelt og på egen tomt spesielt,

fastsettes etter en sats på hhv. kr 400,- og kr 200,- pr meter. Satsene ble opprinnelig fastsatt av nasjonalt

bredbåndsråd i 2018 og noe inflasjonsjustert av Nkom fra og med 2020.

NB! Det må i tillegg til lokale bidrag i kostnadsplanen i søknaden legges inn utbyggers egenandel i prosjektene

10)Støtten som gis under ordningen skal være i tråd med gruppeunntaket for bredbåndsstøtte (GBER)5, herunder blant annet:

a. Støtten som gis skal ha en insentiv-effekt, det vil si at støtten skal være nødvendig for å utløse den aktuelle investeringen.

b. Støtte skal kun gis til investering (og ikke til drift).

c. Støtten skal gis til investeringer i områder hvor det ikke finnes NGA-nett fra før, og hvor det ikke er planlagt utbygging av slik infrastruktur de neste tre år fra det tidspunktet den planlagte støtten offentliggjøres.

d. Utbygger skal velges etter en konkurransebasert utvelgelsesprosess.

e. Det skal ikke gis støtte til foretak (konkurransedeltakere) i vanskeligheter6.

f. Det skal legges til rette for tredjepartstilgang.

11)Anbudsinvitasjoner og avtaler med valgt utbygger skal utformes i tråd med statsstøttereglene. Avtaler skal inneholde bestemmelser om at eventuell ulovlig statsstøtte må tilbakebetales samt bestemmelser om at utbygger plikter å gi prosjekteier den informasjon som er nødvendig for å sikre at utbygger oppfyller kravene i statsstøttereglene og andre krav knyttet til ordningen.

Søknad sendes i www.regionalforvaltning.no

Kommuner som søker om støtte til flere prosjekter bes utarbeide en søknad per prosjekt og prioritere rekkefølge for støtte.

 

Ytterligere informasjon om ordningen finner du her:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/tilskuddsordning-til-bredbandsutbygging/

 

Ta kontakt med:

Fabian Amdal Åsland, rådgiver næringsseksjonen

Telefon:+47 93884125  E-post: fabian.amdal.asland@rogfk.no

www.rogfk.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen