(Du er ikke pålogget) 
 

Nord-Aurdal kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid 19

Opprett ny søknad på støtteordning

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.

Nord-Aurdal kommune har fått kr 584.687,- i tilskudd fra Staten til denne ordningen. Tildeling av midler vil først skje etter at søknadsfristen har gått ut.

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene.
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke.
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
 

Trenger du veiledning til selve utfylling av søknaden kan Valdres Næringshage kontaktes på
post@valdres-nhage.no

Søknadsfrist 1.5.2021

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen