(Du er ikke pålogget) 
 

Rollag kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19

Bakgrunn:

Rollag kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Krav og føringer for bruken av tilskuddsordningen følger instrukser kommunen har mottatt i veileder – H-2496 «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Veileder for den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (Kap 553 post 68)».

 

Målet for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet:

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter.

 

Tildelingskriterier

 • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
 • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor følgende NACE-bransje:
  • 55. overnattingsvirksomhet
  • 56. serveringsvirksomhet
  • 47. detaljhandel
  • 46. engrohandel
  • 93. kommersiell drift av idrettsanlegg
  • 96  frisering og annen skjønnhetspleie
 • Bedrifter med mer enn to årsverk vil bli prioritert

Utvalget for omstillingsprogrammet forbeholder seg retten til å vurdere å tildele gjenværende midler til bedrifter som faller utenfor tildelingskriteriene men som legger frem et godt argument for hvorfor de skal støttes.

 

Tilskudd kan dekke:

 • Virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.
 • Virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
 • Virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.

Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å beregne tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller kvartal i 2019 med tilsvarende måned eller kvartal i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021.

 

Hva tilskudd ikke kan dekke:

 • Kostnader eller tap som allerede har blitt dekket av andre tilskuddsordninger, kommunale, regionale eller nasjonale.
 • Driftskostnader eller andre kostnader som ikke er relatert til covid-19 og som ikke dokumenteres igjennom et inntektstap.

 

Virksomheter som ikke kan støttes:

 • Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 20193. I regionalforvaltning.no, må søker gi en egenerklæring, og da vil søker også få en forklaring på hva det innebærer å være i økonomiske vanskeligheter.
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.

 

Krav til søknader:

KMD har etablert et forenklet søknadsskjema i regionalforvaltning.no som virksomhetene kan benytte for å søke om støtte. Søknader må som et minimum inneholde

 1. Foretakets navn og organisasjonsnummer
 2. Søknadsbeløp
 3. Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.
 4. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt.
 5. Krav til dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.
 6. Kommunen kan kreve dokumentasjon utover minstekravene. Men gitt at kommunen stiller krav, kan ikke søknaden godkjennes hvis dokumentasjonen ikke foreligger eller ikke tilfredsstiller de kravene kommunen har satt til den.

 

Krav til rapportering:

Kommunen forbeholder seg retten til å kunne kreve dokumentasjon fra tilskuddsmottaker i etterkant på hvilke kostnader tilskuddet har dekket eller annen informasjon relatert til søknaden etter behov.

 

Behandling av søknader:

Søknadsordningen forvaltes av Utvalget for omstillingsprogrammet. Utvalget ønsker søknader fortløpende og vil gjøre prioritering av tildeling etter som det blir kjent hvor mange bedrifter som søker og hvor mye midler det søkes om.

Bedrifter har fram til 5. juni 2020 med å sende inn søknad før disse behandles samlet.

Utvalget for omstillingsprogrammet forbeholder seg muligheten til å behandle søknader løpende etter denne datoen etter behov. 

Utvalget for omstillingsprogrammet kan vurdere å avkorte støtten i den lokale ordningen opp mot tilskudd virksomheten har fått fra andre støttegivere, for eksempel nasjonale støtteordninger.

Hvis bedrifter faller utenfor kriteriene men opplever at de allikevel har grunnlag for å søke, så anbefaler utvalget for omstillingsprogrammet at de sender inn søknad til vurdering. Søknaden bør inkludere et vedlegg med argumentasjon for hvorfor bedriftene bør tildeles kompensasjon på tross av at de ikke oppfyller alle kriterier. Et eksempel på dette kan være at bedriften er registrert med en annen NACE kode en de som er listet men opplever at bedriften allikevel driver en aktivitet som bær kvalifisere.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Espen Berg

Epost: espen.berg@rollag.kommune.no

Tlf: 40 12 07 97

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen