(Du er ikke pålogget) 
 

Arktis 2030 - forprosjekt (2021)

UTLYSNING ARKTIS 2030, FORPROSJEKTER

Troms og Finnmark fylkeskommune, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, lyser ut inntil 6 mill. kroner til forprosjekter over ordningen Arktis 2030. Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi og prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen. Målsetningen er å realisere prosjekter som bidrar til økt kunnskap, kapasitetsbygging, grønn omstilling eller økt økonomisk aktivitet i næringslivet.

 

Søknadsfrist 23. april 2021

Informasjonsmøte 25. mars klokken 12:00 – gjennomgang av utlysning

Midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030. Forskriften finner du ved å trykke her.

 

Denne utlysningen retter seg mot forprosjekter med inntil ett års varighet; mindre prosjekt som gjennomføres som vurderingsgrunnlag før gjennomføring av et eventuelt større (hoved-) prosjekt. Hovedprosjekter vil få anledning til å søke egne midler høsten 2021. 

 

Støttenivå: Støtte over Arktis 2030 til forprosjekt begrenses fra kr 150.000 – 750.000 per prosjekt.

 

Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.

Bedriftsrettede tiltak under Nordområdesatsingen behandles av Innovasjon Norge Arktis.

 

Hvem kan søke? 

        Næringsliv (unntatt enkeltbedrifter)

        Interesseorganisasjoner

        Offentlige aktører

        Kunnskapsmiljøer

Arktis 2030 er en nasjonal tilskuddsordning, men den regionale innsatsen skal omfatte Nordland og Troms og Finnmark fylker og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene.

 

Innsatsområder og mål i Arktis 2030

1.     Kunnskap:

Delmål a: Økt kunnskap om polare strøk og samfunn

Delmål b: Kompetansebehov

Delmål c: Forvaltning og miljø og naturressurser i nordområdene

2.     Infrastruktur:

Delmål a: Økt kunnskap om og tilrettelegging for å møte infrastrukturbehov som følge av økt aktivitet i nordområdene

3.     Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer:

Delmål a: Økt kunnskap om og kapasitet til forebygging og håndtering av forurensning og ulykker i nordområdene.

Delmål b: Økt kunnskap om klimaendringer, konsekvenser av dette

Delmål c: Grønn omstilling

Næringsliv:

  Delmål a: Økt økonomisk aktivitet

  Delmål b: Næringsutvikling

  Delmål c: Verdiskaping i nordområdene

 

Vurderingskriterier

Alle prosjekter vil vurderes og karaktersettes (karakter 1-7) over punktene a – d under. Prosjekter må vurderes høyere enn karakter 3 på samtlige punkter for å vurderes for tilsagn.

 

a)     Regional nytteverdi

Hva er prosjektets nytteverdi for arktiske Nord-Norge? Prosjektene vil vurderes ut fra tiltenkt hovedprosjekts mulige bidrag til reell bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen. Hvordan vil forprosjektet bidra til å utvikle næringslivet i landsdelen? Sentralt i dette punktet ligger forankring i landsdelens fylkeskommunale planer og strategier, prosjektets samarbeidskonstellasjoner og prosjektets relevans i forhold til urfolk. Det forutsettes at regionale hovedprosjekter har en eller flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon / virksomhet. I forprosjekter forventes det at noen av aktivitetene går på å sikre slike samarbeidspartnere til et potensielt hovedprosjekt. Prosjektet vil bli vurdert i henhold til beskrevet nytte for søker, målgruppe og samarbeidspartnere. 

 

b)     Nytteverdi/måloppnåelse Arktis 2030

Hva er prosjektets nytteverdi for nordområdene? Prosjektene vil vurderes i forhold til hvor godt (et tenkt hoved-) prosjektet kan bidra i forhold til målsettingene om at tiltak som innvilges støtte fra Arktis 2030 skal bidra til et helhetlig nordområdeperspektiv. Det vil vurderes hvor godt prosjektet treffer i forhold til regjeringens nordområdestrategi. Sentralt i punktet ligger også prosjektets bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/ eller kompetanse om nordområdene og prosjektets relevans for FNs bærekraftsmål. Prosjektet må gjerne beskrives opp de tre dimensjonene i bærekraft; økonomisk, samfunnsmessig og klimamessig. Prosjektene vil vurderes ut fra om det anses realistisk at de vil bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, for forprosjekter kan effekter og målsettinger av framtidig hovedprosjekt beskrives. Dersom forprosjektet anses å ha egenverdi i forhold til nordområdene bes det om at dette spesifiseres (altså ikke bare gjennom mulig hovedprosjekt).

 

c)     Hvordan treffer prosjektet valgt delmål og innsatsområde 

Treffes valgte delmål? Fokus på særlig ett hoveddelmål. Eventuelt andre valgte delmål må beskrives i søknaden. Og Prosjektene vil vurderes i forhold til egen nytteverdi innenfor valgte innsatsområdene i ordninga (kunnskap, infrastruktur, miljø/sikkerhet/beredskap/klima og næringsliv). Prosjektene må selv velge et innsatsområde og beskrive hvordan prosjektet vurderer seg selv inn under innsatsområdet. For forprosjekt skal det skisseres hvordan et eventuelt hovedprosjekt framstår i forhold til innsatsområdene.

 

d)     Gjennomføringsevne og generell prosjektkvalitet - forprosjekt

Prosjektene vil vurderes i forhold til gjennomføringsevne; Er det realistisk at prosjektet vil kunne gjennomføres på bakgrunn av innsendte planer? Sentralt i dette punktet ligger realisme og dokumentasjon i forhold til budsjett/finansiering, milepæler, samarbeidskonstellasjoner og sannsynlighet for å nå beskrevet målgruppe og oppnå beskrevne effekter av prosjektet. Det er gjennomføringsevnen til selve forprosjektet som vurderes i dette punktet, ikke gjennomføringsevne til framtidig hovedprosjekt. Samarbeid i forprosjektet skal dokumenteres, eventuelt framtidig samarbeid i hovedprosjekt skal beskrives og så godt som mulig dokumenteres. CV for relevante aktører i prosjektet vil også bli vurdert.

 Prosjektet vil vurderes ut fra om prosjektkostnader i prosjektet er direkte tilknyttet prosjektets aktiviteter.

 Det vil også vurderes om prosjektet beskriver hovedmål, konkrete delmål og forventede effekter etter prosjektslutt. For mange forprosjekt vil den største effekten være realisering av et hovedprosjekt. Søker oppfordres likevel til å beskrive andre effekter av selve forprosjektet, eksempelvis nye samarbeidskonstellasjoner, ny kunnskap eller liknende.

Utforming

  • Søknadsskjema må fylles ut i sin helhet i regionalforvaltning.no
  • CV legges som vedlegg
  • Dokumentasjon på samarbeidspartnere legges som vedlegg. For forprosjekt kan dette kravet forskyves til rapporteringstidspunkt hvor prosjektet må dokumentere hvilke samarbeidspartnere som har vært involvert i planlegging av et fremtidig hovedprosjekt.
  • Dokumentasjon på annen finansiering legges som vedlegg
  • Andre tillatte vedlegg: milepælsplaner, tilknyttede prosjektbeskrivelser, rapporter eller liknende
  • Kort prosjektbeskrivelse må være på norsk. Dersom søknaden skrives på engelsk bes om at tekniske / faglige ord og uttrykk forklares på norsk, i tillegg til norsk oppsummering.

Timesats

Timesats skal dekke reelle lønnskostnader, med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for medarbeiderens innsats i prosjektet. Dette tillegget må kunne godtgjøres ut fra kostnader som er ført i regnskapet til virksomheten.

Ved beregning av timesatser gjelder følgende regler:

  • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader. 
  • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.
  • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert med 1850 timer per år.
  • Dersom virksomheten mener at det er behov for høyere timepris enn vist ovenfor for å dekke reelle kostnader må dette beskrives og dokumenteres.

Støttenivå er inntil 50 %.

 

Behandlingsprosedyre

 

Søknader vil bli behandlet i panel. Panelene vil vurdere søknadens kvalitet sett oppimot vurderingskriteriene. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene. Får prosjekter karakter 3 eller mindre på de enkelte vurderingskriterier, vil søknaden bli avslått. Søknadene vil så få en samlet karakter som er et gjennomsnitt av de fire kriteriene. Søknadene vil bli rangert etter samlet karakter, og administrasjonen vil så anbefale om prosjektet bør gis støtte til, eller om prosjektet anbefales avslått.

Søknader med best samlet karakter vil ses oppimot/i konkurranse med hverandre. Antall søknader som innvilges avhenger av tilgjengelig ramme.

Søknader som kommer inn etter søknadsfrist vil bli avvist.

 

Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjektet.

Alle søknader er å regne som offentlig informasjon. Bedriftssensitive opplysninger som søker ønsker unntatt offentligheten, må fremkomme tydelig i søknaden.

 

For spørsmål ta kontakt med

 

Ina Helene Olsen

Seniorrådgiver

ina.helene.olsen@tffk.no

Telefon: +47 77 78 80 40/+47 416 46 256

 

Jørgen Eliassen

Rådgiver

jorgel@nfk.no

Telefon: +47 75 65 03 99/+47 926 98 304 

 

Elise-Margrete Hansen Modell

Rådgiver

elisemargrete.modell@tffk.no

Telefon: +47 477 17 059

 

Sigurd Tonstad

Rådgiver

sigurd.tonstad@tffk.no

Telefon: +47 482 29 249

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen