(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning korona V-21

Tysvær kommuner skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunene.

Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Hvem kan søke?

Alle virksomheter med adresse i de aktuelle kommunene kan søke. Ordningen retter seg særlig mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt, eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet, og som har medført svikt i omsetning eller økte kostnader.

Hva kan det søkes om?

Økonomisk kompensasjon for dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

  • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
  • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
  • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
  • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt.

Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Det er ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp. Det vil avgjøres etter gjennomgang av alle søknadene for å oppnå størst mulig sysselsetning og ringvirkninger.

Det kan ikke søkes om midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).

 Kontakt Næringssjef Asbjørn Moe, asbjorn.moe@tysver.kommune.no for ev. spørsmål.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen