(Du er ikke pålogget) 
 

Vaksdal Kommune Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder 2021

Vaksdal kommune – kompensasjonsordning for lokale bedrifter ifm. Covid-19 i 2021

 

Kompensasjonsordning for lokale bedrifter

Vaksdal kommune skal fordele statlege kompensasjonsmidlar motteke frå kommunal og Moderniseringsdepartementet til lokale verksemder som er ramma av smitteverntiltak i kommunen. Pengane skal kompensere lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale verksemder som har falt heilt eller delvis utanfor andre kompensasjonsordningar. Tilskotet kjem frå kommunal og Moderniseringsdepartementet og det vert vist til prop 79 s (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien og det er eit tilskot på kap 553, post 68 (ny).

 

Kven kan søkje om støtte?

Kommunane skal bruke midlane på tiltak for lokale verksemder som er ramma av strenge smitteverntiltak, lokalisert i Vaksdal Kommune. Dette gjeld særleg støtte som kompenserer lokale verksemders kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til verksemder som er innanfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre verksemder som av ulike grunner faller utanfor generelle kompensasjonsordningar.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunane har betydeleg fridom til å tilpasse kva slags verksemder dei kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Støtteregelverk

Tilskotet føl regelverket for bagatellmessig støtte. Søkjarar må i søknaden oppgje om dei har fått offentleg støtte og størrelsen på denne, i løpet av dei 3 siste rekneskapsåra.

Korleis søkje støtte?

Søknad skal registrerast og sendast inn gjennom regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist vert sett til 18 april 2021. Formannskapets plan og økonomiutval vil vedta støttemottakarane og beløp etter fristens utløp.

Løpande frist etter dette dersom det er midlar igjen.

Søknaden skal bl.a. oppgje kontaktopplysningar, herunder organisasjonsnummer, kontonummer og dokumentasjon på svikt i omsetning eller tap som følgje av covid 19 tiltak (anslag på beløp og nedgang i %). Det må også oppgis anna offentleg støtte motteke i løpet av dei siste 3 år med årstall, beløp og støttegjevar).

 

Vurdering av søknadar

I vurderingen av søknadane om tilskot leggjast det særleg vekt på levedyktige veksemder som:

  1. er særlig hardt ramma innan reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringane.
  2. har falt heilt eller delvis ut av andre kompensasjonsordningar.
  3. andre levedyktige verksemder som av ulike grunner fell utanfor generelle kompensasjonsordningar.

Svikten i omsetnad det søkjast kompensert for, må dokumenterast. Søkjar må vere ei verksemd. Ei verksemd er ein juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tenester. Det kan være private og offentlige verksemder, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle verksemder.

 

 

 Kontaktperson:

Navn: Kommunedirektør Atle Fasteland

e-post: atle.fasteland@vaksdal.kommune.no 

Mobil: 995 64 610

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen