(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Molde kommune

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter våren 2021 - Molde kommune

Molde kommune har fått tildelt kr 2 927 203 som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter / foretak som kan ansees særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19-pandemien.

Kompensasjonsordningen som vi nå lyser ut, skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har en betydelig frihet til bruk av midlene.

Følgende retningslinjer er vedtatt:

 • Midlene skal gå til lokale virksomheter (næringsliv)
 • Virksomheten skal være registrert i kommunen.
 • Statsstøttereglene følges
 • Støtten tildeles som «Bagatellmessig støtte».
 • For å unngå dobbeltkompensasjon skal søker i utgangspunktet ikke vært omfattet av tidligere støtteordninger. Dersom tidligere mottatt støtte har hatt en annen innretning og søker dermed ikke har fått kompensert for det som nå er omsøkt, kan søker likevel bli omfattet av denne ordningen.
 • Små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak.
 • Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som benyttes.

Følgende dokumentasjon må fremlegges av søker sammen med søknaden:

 • Søknad må dokumentere tap på bakgrunn av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon.
 • Opplysning om støtte søker har mottatt siste 3 år.
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i være offentlig.

Støttebeløpet vurderes ut ifra en avgrensning på inntil kr 150 000. Beløpet kan fravikes i spesielle situasjoner.

Søknadsfrist 20.april 2021

Tildeling blir gjort av hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø. Det legges opp til å gjøre dette i møte for hovedutvalg for Teknisk, plan, næring og miljø den 18. mai 2021.

Kontaktperson:

Bernt Angvik                   tlf. 480 69 543                 bernt.angvik@molde.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen