(Du er ikke pålogget) 
 

Gjemnes kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kap.553.68

Opprett ny søknad på støtteordning

Gjemnes kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (Covid-19)


Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter som følge av Covid-19

Gjemnes kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Stortinget fattet 23. februar vedtak i saken om «økonomiske tiltak i møte med pandemien». Regjeringa har nå fulgt dette opp med et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter. Departementet har tildelt ytterligere kr.250.000 den 15.april 2021.

Gjemnes kommune er i denne sammenheng blitt tildelt totalt kr. 500 000,-.

Den lokale tildelinga kommer i tillegg til statens tiltak for å kompensere for ulempene bedriftene har som følge av smittevernstiltak. Hovedvirkemiddelet er www.kompensasjonsordning.no.
Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen. Søknadsberettigede er næringsvirksomheter registrert i foretaksregisteret og er hjemmehørende til Gjemnes kommune.

Prioriteringer i Gjemnes kommune vil være:

  • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen.
  • Andre næringsvirksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19.

Søknad


Følgende skal legges ved søknad

  • Kort begrunnelse for søknaden
  • Tall på ansatte i bedriften 01.01.2020, dokumentert med kopi av A-melding

Søknaden må ha vedlagt dokumentasjon på tap som følge av smitterverntiltak og stenging, inkludert erklæring fra uavhengig tredjepart (autorisert regnskapsfører/revisor), så som: 

  • Tapte inntekter i forbindelse med nedstenging i forhold til offentlige smittevernkrav
  • Ekstra kostnader til smitteverntiltak
  • Andre kostnader  

Det vil ikke bli krav skatteattest.


Søknaden må videre gi informasjon om annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS sitt statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte: 200 000 EURO).


Annet

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Gjemnes kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Tilskuddet er bagatellmessig støtte.

Mottaker skal levere en enkel rapport som omtaler bruken av midlene senest 6 måneder etter mottak av informasjon om støtte/tilsagnsbrev.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen