(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale utviklingmidler - Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021

Opprett ny søknad på støtteordning


 

Støtteordning for regionale utviklingsmidler 2021.

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt (vedtak 24/21) å opprette en støtteordning for regionale utviklingsprosjekt for 2021. Rammen for denne støtteordningen er 2,1 millioner kroner. Dette skal oppnås gjennom en prioritering som legger vekt på:

 • ·Økt verdiskaping og sysselsetting
 • Innovasjon (mer av det samme med samme innsats, bedre med mindre ressursinnsats)
 • Samarbeid (nye eller styrkede) mellom relevante aktører
 • Kompetansehevingstiltak rettet direkte mot bedriftene
 • Rekrutteringstiltak med sikte på å løse konkrete bemanningsbehov i bedriftene
 • Inkludering av personer som står utenfor eller har svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Det foreslås at følgende type aktører inviteres til å søke:

 • Kommuner; en eller flere, deres samarbeidsorganer, inkl. kommunale oppgavefellesskap
 • Offentlige virkemiddelaktører, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva
 • Selskaper uten kommersielt formål som inngår i det offentlig finansierte «hjelpeapparatet»
 • Partene i arbeidslivet, nærings- og bransjeforeninger
 • Frivillige organisasjoner, særlig innen inkludering i arbeidslivet og kompetansehevingstiltak
 • Sammenslutninger av bedrifter, der prosjektets midler vil dekke fellestiltak der effektene vil være å styrke forutsetningene for framtidig sysselsetting i et område (f.eks. forprosjekt til bedriftsnettverk/klyngeinitiativ, som ikke omfattes av Innovasjon Norges ordninger).

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

 • 2,1 millioner kroner avsettes til særskilt tilskuddordning
 • Utlysning  7. april med søknadsfrist 28. april
 • Enkelttildeling gis som hovedregel innenfor en ramme mellom 100.000 kr. og 1 mill. kr

Søknader knyttet til opplæring og andre kompetansehevende tiltak henvises til egen ordning for Bedriftsintern opplæring (BIO).

Utbetaling

50% utbetales ved oppstart, 50% ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført. 

Krav til søknaden

Formalkriterier for utlysing av midler:

 • Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer.
 • Det gis ikke tilskudd til drift og investeringer.
 • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt innen søknadsfrist som skissert i fylkesrådmannens vurdering under.
 • Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no og være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde alt som er påkrevd for behandlingen – bla. prosjektplan med budsjett, aktivitetsplan og mål satt opp slik at det kan kontrolleres som grunnlag for endelig utbetaling.
 • Organisering og bemanning må vises og relevant kompetanse dokumenteres.
 • Fylkeskommunalt tilskudd begrenses til 50 % av budsjetterte utgifter.
 • Egenandel gjennom timeinnsats kan ikke overstige 25 % av budsjett, med timesats 1.100 kr. Innholdet i timesatsen følger fylkeskommunens regelverk[GS1]. I særlige tilfeller der dette vil legge uheldige begrensninger for gjennomføringen av prosjekter med stor forventet samfunnsmessig nytte, kan egenandelkravet tillempes.
 • Prosjektets forventede resultater og effekter må redegjøres for og komme innen fylket. Under ellers like vilkår prioriteres prosjekter der søker har permanent tilstedeværelse og aktivitet i fylket.
 • Planlagt og realistisk oppstart innen 2 måneder etter tilsagnsdato.
 • Prosjektavslutning innen 18 måneder etter tilsagnsdato.
 • Det må redegjøres for all offentlig støtte (i henhold til statsstøtteregelverket) mottatt siste 3 år, hvor midlene kommer fra, beløp og regelverket det er tildelt etter.

  Vurderingskriterier for utlysing av midler: Søknader som innfrir formalkriteriene vurderes og rangeres ut fra følgende kriterier:

 • Potensial for økt (eller opprettholdt) sysselsetting, gjerne med kort/mellomlang horisont
 • Effekt på grønn omstilling, reduksjon av klimagassutslipp, sirkulær økonomi
 • Prosjektets relative effekt og viktighet vurdert opp mot de samfunnsmessige utfordringer i det området resultater og effekter er forutsatt å komme
 • Forventet langsiktig effekt av aktiviteten utført i prosjektperioden, hvordan det er ivaretatt
 • Om støtte til aktiviteten kan legge grunnlag for langsiktig innsats, at det kan forventes å fungere som starten på noe større og langvarig (dominoeffekt)
 • At prosjektet bidrar sammen med øvrig innsats støttet fra andre virkemidler, slik at den samlede samfunnsmessige effekten blir større (multiplikatoreffekt)
 • Fylkeskommunens bidrag vil være utløsende for at aktiviteten blir gjennomført, eventuelt at gjennomføring ellers vil komme senere og/eller med vesentlig lavere innsats og effekt

Det kan ikke søkes midler til:

 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Lovpålagte oppgaver
 • Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital
 • Midler til avsetting i fond hos tilskuddsmottaker

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn). 

 

Kontaktperson:

Geir Sørum

geir.sorum@vtfk.no

934 58 033


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen